Planstudie Ring Utrecht

 

Probleemomschrijving

Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de verkeersdoorstroming. Ook (en vooral) in de regio Midden-Nederland. Vaak staan er in deze regio files op de snelwegen en op de regionale wegen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de Ring Utrecht (A2/A27/A12 en N230).

 

De Ring Utrecht is belast met doorgaand en regionaal verkeer. De verkeersdrukte zorgt voor bereikbaarheidsproblemen, geluidsoverlast en het verslechteren van de luchtkwaliteit. Het mag duidelijk zijn: zonder ingrijpen leidt de toename van het wegverkeer op de Ring Utrecht tot grotere problemen. 

 

Aanpak Ring Utrecht: A27, A12

In 2008 is met de startnotitie het startsein gegeven voor de planstudie Ring Utrecht, een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. In december 2010 werd het zogenoemde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
Vervolgens stelde de minister in juni 2014 de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht vast.

 

De voorkeursvariant is verder uitgewerkt in het ontwerptracébesluit. Het ontwerptracebesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht zijn in het voorjaar van 2016 vastgesteld. In het ontwerptracébesluit staan de plannen voor de wijzigingen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht gedetailleerd beschreven. Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en de A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het scheiden van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project.

 

Het ontwerptracébesluit en het  milieueffectrapport hebben van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage gelegen. Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is in december 2016 door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vastgesteld. In dit tracébesluit zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Begin 2017 lag het vastgestelde tracébesluit ter inzage. Wat in het tracébesluit is vastgesteld, kunt u lezen onder alle documenten.  De meest opvallende wijzigingen vindt u in deze uitgave. In reactie op het tracébesluit zijn er bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 beroepen ingediend. Naar verwachting volgt de uitspraak hierop medio 2018. Ondertussen voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit. 

Meer weten? Lees verder bij Rijkswaterstaat.

 

Aanpak Ring Utrecht: N230
Dit deel van de verbindingsroute tussen de A2 en A27 moet een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht worden.

 

De gemeente Utrecht en provincie Utrecht voeren dit deel van de planstudie uit.

Meer weten? Lees verder bij de gemeente Utrecht.

 

De documenten van de planstudie Ring Utrecht zijn hier te vinden.

 

Waar staan we nu?

 

Wanneer

Wat

December 2008 -

januari 2009

Startnotitie Ring Utrecht ter inzage en mogelijkheid tot inspraak.

Februari 2009

Commissie m.e.r. adviseert Bevoegd Gezag over richtlijnen Milieueffectrapport (MER).

Mei 2009

Bevoegd Gezag stelt richtlijnen voor inhoud Milieueffectrapport vast.

2009 - najaar 2010

Milieueffectrapport (MER) eerste fase.

December 2010

Keuze voorkeursalternatief A27/A12

2014

Voorkeursvariant A27/A12 vastgesteld

10 mei tot en met 20 juni 2016

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 ter inzage

19 januari tot en met 2 maart 2017

Tracébesluit A27/A12 ter inzage

2020-2026

Realisatie A27/A12