Planstudie Ring Utrecht

 

Probleemomschrijving

Het verkeersaanbod in Nederland blijft groeien. Steeds vaker leidt dit tot problemen met de verkeersdoorstroming. Ook (en vooral) in de regio Midden-Nederland. Vaak staan er in deze regio files op de snelwegen en op de regionale wegen. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de Ring Utrecht (A2/A27/A12 en N230).

 

De Ring Utrecht is belast met doorgaand en regionaal verkeer. De verkeersdrukte zorgt voor bereikbaarheidsproblemen, geluidsoverlast en het verslechteren van de luchtkwaliteit. Het mag duidelijk zijn: zonder ingrijpen leidt de toename van het wegverkeer op de Ring Utrecht tot grotere problemen. 

 

Aanpak Ring Utrecht: A27, A12

In 2008 is met de startnotitie het startsein gegeven voor de planstudie Ring Utrecht, een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. In december 2010 werd het zogenoemde voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht vastgesteld.
Vervolgens stelde de minister in juni 2014 de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht vast.

 

Tracébesluit 2016

De voorkeursvariant is verder uitgewerkt in het ontwerptracébesluit. Het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht zijn in het voorjaar van 2016 vastgesteld. In het ontwerptracébesluit staan de plannen voor de wijzigingen aan de A27 en de A12 en het eerste deel van de A28 bij Utrecht gedetailleerd beschreven. Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en de A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het scheiden van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project.

 

Het ontwerptracébesluit en het  milieueffectrapport hebben van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage gelegen. Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is in december 2016 door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vastgesteld. In dit tracébesluit zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Begin 2017 lag het vastgestelde tracébesluit ter inzage. Wat in het tracébesluit is vastgesteld, kunt u lezen onder alle documenten.  De meest opvallende wijzigingen vindt u in deze uitgave. In reactie op het tracébesluit zijn er bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 beroepen ingediend. Naar verwachting volgt de uitspraak hierop medio 2018. Ondertussen voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit. 

 

Tracébesluit 2018

Het Tracébesluit 2018 bevat twee wijzigingen ten opzichte van het eerdere Tracébesluit 2016. Om het project uit te voeren moet langs het ruim 20 kilometer lange traject meer groen (bomen en struiken) verdwijnen dan eerder was voorzien. Het gaat om stroken groen direct langs de A27, A28 en A12 en de knooppunten Rijnsweerd (A27/A28), Lunetten (A27/A12) en Oudenrijn (A12/A2) die samen een oppervlakte van ongeveer 28 ha hebben. Uiteindelijk komt er meer groen terug dan er verdwijnt. Conform de Wet natuurbescherming wordt het groen dat weggehaald wordt volledig gecompenseerd. Aanvullend hierop was in 2016 al extra groencompensatie van 5,7 ha in de plannen opgenomen. Deze extra compensatie blijft in stand. De tweede wijziging betreft de kade aan de noordzijde van het A12 viaduct over het Merwedekanaal (de Vierlingbrug). Deze wordt aangepast, en hoe het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd bij knooppunt Rijnsweerd.

 

Meer weten? Lees verder bij Rijkswaterstaat.

 

Aanpak Ring Utrecht: N230
Dit deel van de verbindingsroute tussen de A2 en A27 moet een volwaardig onderdeel van de Ring Utrecht worden.

 

De gemeente Utrecht en provincie Utrecht voeren dit deel van de planstudie uit.

Meer weten? Lees verder bij de gemeente Utrecht.

 

De documenten van de planstudie Ring Utrecht zijn hier te vinden.

 

Waar staan we nu?

 

Wanneer

Wat

December 2008 -

januari 2009

Startnotitie Ring Utrecht ter inzage en mogelijkheid tot inspraak.

Februari 2009

Commissie m.e.r. adviseert Bevoegd Gezag over richtlijnen Milieueffectrapport (MER).

Mei 2009

Bevoegd Gezag stelt richtlijnen voor inhoud Milieueffectrapport vast.

2009 - najaar 2010

Milieueffectrapport (MER) eerste fase.

December 2010

Keuze voorkeursalternatief A27/A12

2014

Voorkeursvariant A27/A12 vastgesteld

10 mei tot en met 20 juni 2016

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport A27/A12 ter inzage

19 januari tot en met 2 maart 2017

Tracébesluit 2016 ter inzage

3 september tot en met 15 oktober 2018 

Tracébesluit 2018 ter inzage

2020-2026

Realisatie A27/A12