Planstudie knooppunt Hoevelaken

 

Probleemomschrijving

Van oudsher is knooppunt Hoevelaken een belangrijk verdeelpunt voor het verkeer in Midden-Nederland. Het knooppunt wordt daarom ook wel ‘de poort tot de Randstad’ genoemd.

De toename van het verkeersaanbod in Nederland leidt tot problemen met de verkeersdoorstroming. Ook (en vooral) in de regio Midden-Nederland. Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort (A1/A28) is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

 

Het knooppunt is belast met doorgaand en regionaal verkeer. De verkeersdrukte zorgt voor bereikbaarheidsproblemen, geluidsoverlast en het verslechteren van de luchtkwaliteit. Zonder ingrijpen leidt de toename van het wegverkeer hier tot grotere problemen.

 

Meer weten? Rijkswaterstaat voert de planstudies uit namens VERDER. Lees verder.

De documenten van de planstudie knooppunt Hoevelaken zijn hier te vinden.

 

Waar staan we nu?

 

Wanneer

Wat

december 2008 - januari 2009

Startnotitie knooppunt Hoevelaken ter inzage en mogelijkheid tot inspraak.

 

mei 2009

Bevoegd Gezag stelt richtlijnen voor inhoud Milieueffectrapport vast.

 

2009

Milieueffectrapport (MER) eerste fase.

Eerste Fase: globaal onderzoek ten behoeve van het opstellen van een voorkeursalternatief.

 

november 2009

Keuze voorkeursalternatief.

 

 

 

2014

 Start aanbesteding
 
 

2015

Gunning

 

2016

Voorkeursvariant vastgesteld

 

2017

Ontwerptracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) vastgesteld  

 

2018

Tracébesluit vastgesteld  

 

2019

Start uitvoering

 

2022    

Openstelling

 

Deze planning is onder voorbehoud.

 

Procedure

Voor knooppunt Hoevelaken is eind 2009 is het voorkeursalternatief vastgesteld: de A28 en A1 worden verbreed en het knooppunt wordt aangepast.

Dit voorkeursalternatief moet verder worden uitgewerkt in een ontwerp. Bij het ontwerp wordt de markt uitgedaagd om met innovatieve ideeën en oplossingen te komen. Rijk en regio hebben hiervoor een bestuursovereenkomst opgesteld met daarin de wensen en eisen. Ook de omgeving is bij het opstellen van deze eisen en wensen betrokken. Het is de bedoeling dat begin 2014 wordt gestart met het zoeken van een marktpartij die, naast het pakket van eisen, de meeste wensen kan vervullen, de hinder tijdens de werkzaamheden weet te minimaliseren, goed scoort op duurzaamheid en een goed plan heeft om de planstudie te doorlopen.