'We verplaatsen ons iedere dag te voet, met de fiets en per auto. Eigenlijk is iedereen ervaringsdeskundige als het gaat om verkeer. VERDER gebruikt uw kennis en ervaringen om VERDER te denken over maatregelen die nodig zijn om de bereikbaarheid van onze regio voor de toekomst zeker te stellen'. 

T. de Weger, wethouder Verkeer en Vervoer Gemeente Utrecht


Werkgevers en overheid verbeteren samen de bereikbaarheid

De ondertekening van de eerste overeenkomst mobiliteitsmanagement is een feit. Op 19 september ondertekenden veertien Amersfoortse werkgevers, de gemeente Amersfoort, Provincie Utrecht en een aantal verenigingen en werkgeversorganisaties een convenant, waarin ze afspreken er samen voor te zorgen dat Amersfoort ook in de toekomst bereikbaar blijft. Het convenant is een eerste resultaat van het gevormde mobiliteitsplatform.

In het convenant is afgesproken dat de werkgevers ruim 9000 medewerkers alternatieven bieden voor woon-werkreizen in de spits, zoals telewerken en flexibele werktijden. De gemeente en provincie faciliteren dit door bijvoorbeeld het verbeteren van het openbaar vervoer en het oplossen van knelpunten op de weg. De deelnemende werkgevers hebben zich verenigd in het mobiliteitsplatform Amersfoort. Ze bespreken samen de knelpunten en mogelijke oplossingen en ze wisselen ervaringen uit op het gebied van “slim reizen”.

Met de convenanten voor mobiliteitsmanagement willen de partijen een reductie van 5% auto’s in het woon-werkverkeer tijdens de spitsperiode bereiken. De maatregelen die overheden en bedrijven nemen liggen in elkaars verlengde. Hierdoor is het effect groter dan het effect van de afzonderlijke maatregelen. Investeren in meer fietspaden heeft natuurlijk effect, maar het effect zal groter zijn wanneer bedrijven gelijktijdig medewerkers stimuleren om meer te gaan fietsen.


Inspraak A28 Utrecht-Amersfoort

De rijksweg A28 stijgt gestaag in de file top 50. Daarom begint Rijkswaterstaat binnen VERDER aan een planstudie naar de oplossing van het fileprobleem op de A28 tussen Utrecht en knooppunt Hoevelaken.

Planstudie
De A28 tussen Utrecht en knooppunt Hoevelaken bestaat uit twee rijstroken. Om het verkeer in de spits goed te kunnen verwerken, moet de capaciteit van de weg worden uitgebreid. In de Startnotitie A28 Utrecht - Amersfoort staan achtergronden en mogelijke oplossingen voor files op deze weg. Het onderzoek richt zich op de effecten van 4 alternatieven. Wat uiteindelijk moet leiden tot een voorkeursalternatief. Het voorkeursalternatief beschrijft een verbreding van de weg naar drie rijstroken in beide richtingen tussen Utrecht en Leusden - Zuid en twee rijstroken en een spitsstrook in beide richtingen tussen Leusden - Zuid en Hoevelaken.

Inspraak
Rijkswaterstaat geeft geïnteresseerden de mogelijkheid om op verschillende manieren in te spreken; telefonisch, schriftelijk per post of per e-mail en persoonlijk tijdens informatieavonden. Door te reageren op de plannen kunnen betrokkenen bijvoorbeeld aandacht vragen voor onderwerpen die aan de orde moeten komen en aangeven of Rijkswaterstaat volgens hen de juiste oplossingen en gevolgen onderzoekt. Ook kunnen betrokkenen wijzen op eventuele onjuistheden of onvolkomenheden en ervoor zorgen dat de plaatselijke belangen beter worden beschermd.

De inspraak op de Startnotitie is intussen gestart. Tot en met 10 november 2008 krijgen alle betrokkenen in de regio gelegenheid meer te weten te komen over de plannen en hun mening hierop te geven. Op dinsdag 28 oktober 2008 is er een informatie- en inspraakavond georganiseerd in Amersfoort en op woensdag 29 oktober 2008 in Soesterberg. Tijdens deze bijeenkomsten licht Rijkswaterstaat de inhoud van de planstudie toe en kunnen betrokkenen vragen stellen. Ook kan er mondeling worden ingesproken; publiekelijk tijdens een hoorzitting of individueel bij een notulist. Kijk voor info over de inspraakmogelijkheden op www.inspraakpunt.nl.

Vervolg
Na de inspraakperiode stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen vast voor het Milieueffectenrapport (MER), mede op basis van de inspraakreacties. Op het MER kan opnieuw worden ingesproken. Rijkswaterstaat stelt insprekers hiervan tijdig op de hoogte en geeft ze antwoord op hun ingebrachte inspraakreacties.

Op dit moment wordt gewerkt aan de startnotities voor de Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken. Deze startnotities zullen volgens planning op korte termijn verschijnen.
 


En weer verder: het VERDERpakket

VERDER heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan de lijst met maatregelen om de bereikbaarheid van de regio in 2020 te verbeteren. Deze lijst is nu klaar. De volgende stap is het clusteren en combineren van deze maatregelen tot een pakket: het VERDERpakket. In het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) worden de eerste resultaten van VERDER vastgesteld. Gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over het VERDERpakket.

Het VERDERpakket draagt bij aan een betere bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, maar ook aan het functioneren van de regio binnen Nederland. Omdat het totale VERDERpakket maximaal 3,1 miljard euro omvat en de voorbereidingstijd groot is, doorlopen wij de besluitvorming in verschillende fases. Het VERDERpakket is opgebouwd uit de volgende logische stappen:


Eerste fase:
- no regrets: de maatregelen waarover betrokken partijen het direct eens zijn en waarover geen twijfel bestaat.
Tweede fase:
- Basis: de maatregelen die als basis dienen voor de oplossing van het bereikbaarheidsprobleem. Dit zijn relatief kleine projecten in omvang en kosten.
- Plus: beperkt aantal geselecteerde specifieke maatregelen. Vanwege de hoge kosten vragen deze maatregelen een aparte bestuurlijke beslissing.
Derde fase:
- Planstudies Hoofd wegennet (HWN)- Onderliggend wegennet(OWN): de maatregelen die voortkomen uit de planstudies naar knooppunt Hoevelaken en de Ring Utrecht.
- Aanvullend OWN/Openbaar Vervoer: extra maatregelen die we kunnen nemen op basis van de keuzes in de planstudies.

Vanaf eind 2008 vindt de besluitvorming in gemeenteraden en Provinciale Staten plaats over de eerste twee fasen met maatregelen: de no regrets en het basispakket. In 2009 staan de andere fasen van het VERDERpakket op de bestuurlijke agenda.


Denkt u mee? Belangenpanel

Vanuit het motto "denk mee, doe mee, samen komen we verder" betrekken we binnen VERDER verschillende belanghebbenden zoals burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
Hierbij kan VERDER gebruik maken van de kennis, kunde en creativiteit van deze partijen. Het UVVB neemt besluiten over de Pakketstudies in samenhang en in samenspraak met burgers, bedrijfsleven, belanghebbenden en betrokkenen.
 

Het verkeer houdt niet op bij gemeentegrenzen of provinciegrenzen. Ook samenwerking houdt niet op bij de grenzen van de overheid, consumentenorganisaties of het bedrijfsleven. Vandaar dat we er voor hebben gekozen om een brede groep vertegenwoordigers uit te nodigden vanuit de verschillende belangen binnen bereikbaarheid en mobiliteit. Ook daarin zoeken we naar samenwerking en de mogelijkheid mee te praten over de maatregelen en besluiten die dit najaar genomen worden.

Belangenpanel
Het belangenpanel is een adviesgroep van het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) voor de Pakketstudies Ring en Driehoek. Het belangenpanel is opgericht om op een gestructureerde wijze het UVVB van advies te voorzien in de belangrijke besluitvormende overleggen. Voor het belangenpanel zijn verschillende organisaties uitgenodigd. Mobilistenorganisaties, die de belangen van ‘mobiliteitsconsumenten’ behartigen, landschap- en milieuorganisaties, die het belang van (cultureel) landschap, natuur en milieu vertegenwoordigen en verdedigen en koepelorganisaties (bedrijfsleven).

In september kwam het belangenpanel bij elkaar in het gebouw van Rijkswaterstaat, Westraven. In deze inspirerende omgeving heeft het programmabureau het belangenpanel geïnformeerd over de stand van zaken en de voortgang van het programma VERDER. Daarnaast discussieerde de groep over de “no regrets”. Het advies dat uit de bijeenkomst is gekomen, gebruikt het UVVB in oktober bij haar besluiten. Eind oktober komt het belangenpanel opnieuw bij elkaar voor een tweede advies met betrekking tot het VERDERpakket.