“Het gaat de goede kant op. We ronden nu de studies af die mogelijke maatregelen gaan opleveren. Daarmee worden we letterlijk en figuurlijk verder geholpen. Door zowel voor de Ring rond Utrecht als de Driehoek A27, A28 en A1 slimme pakketten samen te stellen moet verkeerscongestie sterk worden verminderd. Het moet daarbij om meer dan alleen asfalt gaan. Mobiliteit in de toekomst is een complex en uitdagend vraagstuk: dat vraagt om goede en duurzame oplossingen.”

 

R. Luchtenveld, wethouder gemeente Amersfoort


Minister Eurlings op visite bij de Pakketstudies

´De regio is goed op weg en heeft veel plannen om knelpunten op te lossen. Maar we zijn er nog niet. We moeten met elkaar alle zeilen bijzetten, zodat deze regio niet vastloopt´, aldus de minister.

Op 21 april bracht minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat een werkbezoek aan Utrecht. Het bezoek stond in het teken van de bereikbaarheid van de Randstad. De Pakketstudies maken onderdeel uit van het kabinetsprogramma Randstad Urgent.

 

Gedeputeerde Ekkers en de heer Lubbinge van Bestuur Regio Utrecht ontvingen de minister op het perron van Utrecht Centraal. Na een wandeling naar het NS hoofdkantoor overhandigde mevrouw Brouwer-Korf (ambassadeur Ketenmobiliteit) de minister een overzicht van alle projecten op het gebied van ketenmobiliteit (voor- en natransport bij openbaar vervoer). Minister Eurlings gaf aan dat hij nog dit jaar geld uittrekt voor het verbeteren van reizigersinformatie, uitbreiding van P+R-terreinen en uitbreiding van fietsenstallingen bij de NS stations.

 

 Daarna vertrok het gezelschap, waaronder ook burgemeester Schoenmaker (Bussum / Gooi- en Vechtstreek), de wethouders De Weger (Utrecht) en Luchtenveld (Amersfoort) en mevrouw Van der Hee (Hoofd ingenieur directeur van Rijkswaterstaat Utrecht) met de bus via de A27 en de A12 naar de Verkeerscentrale Nederland. Onderweg werd de minister door mevrouw Van der Hee ingelicht over de planstudies naar de verbreding van de A27 en de A1. In de Verkeerscentrale Nederland tekende minister Eurlings de Startnotitie voor deze studies in de regio Midden-Nederland. In plaats van de gebruikelijke negen tot twaalf maanden, is deze Startnotitie in drie maanden opgesteld. Deze planstudies zijn ook onderdeel van de Pakketstudies.

 

Via een kort bezoek aan Utrecht Bereikbaar, waar de eerste 5.000 Utrecht Bereikbaar-passen* zijn uitgereikt, eindigde het werkbezoek van de minister bij de werkconferentie Randstad Urgent in het Trefpunt van de NS. Daar gaven zowel Eurlings als Ekkers een terugblik op het werkbezoek.

 

Minister Eurlings was onder de indruk van het doorpakken van de regio Midden-Nederland om het vastlopen in de regio tegen te gaan, waarbij zowel rijk als regio niet voor halfbakken maatregelen gaan. De regiobestuurders beseffen goed dat ze voor moeilijke keuzes staan die wel gemaakt moeten worden.
Zowel minister Eurlings als gedeputeerde Ekkers gaven aan dat er keuzes gemaakt moeten worden en dat ze niet in juridisch getouwtrek moeten blijven hangen. De regio en ook de Randstad hebben daar geen baat bij.

* Met de Utrecht Bereikbaar-pas van de werkgever in de achterzak kunnen werknemers vanaf september kiezen om het woon-werktraject per auto af te leggen of juist gebruik te maken van een mix aan vervoeralternatieven waarmee zij gratis van en naar het werk kunnen reizen in en om de stad Utrecht.


En weer VERDER

In december 2007 zijn de aanvullende verkenningen binnen de Pakketstudies afgerond als verdieping van de regionale netwerkanalyse die in 2006 is vastgesteld. We hebben aanvullende onderzoeken gedaan naar knelpunten en mogelijke verbeteringen voor openbaar vervoer, fiets, goederenvervoer, het wegennet, leefbaarheid en mobiliteitsmanagement.

 

Wat gaan we verder doen?
De regio werkt nu aan een lijst van maatregelen, die de beste oplossing bieden voor het hele netwerk van zowel de Ring Utrecht als de Driehoek (A1-A27-A28). Om te toetsen of de maatregelen de juiste uitwerking hebben, wordt het Beoordelingskader gebruikt. De resultaten van de maatregelen moeten voldoen aan de normen en eisen die in het Beoordelingskader staan. Er zijn uiteraard verschillende manieren om aan de normen te voldoen en de mobiliteit te verbeteren. De Pakketstudies maken verschillende combinaties van maatregelen, die het beste resultaat geven. Dit zijn de conceptpakketten. Aan het eind van het jaar besluiten de partners binnen VERDER welke richting we op gaan en welke maatregelen worden uitgevoerd.

 


 

 Pakketstudies en Randstad Urgent

De Pakketstudies zijn een onderdeel van het programma Randstad Urgent.
Met Randstad Urgent zetten kabinet, provincies, gemeenten en stadsregio's samen de schouders eronder om de problemen in de Randstad op te lossen. Knopen doorhakken en besluiten nemen, daar gaat het om. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.

  

Randstad Urgent richt zich op drie thema's: bereikbaarheid en economische dynamiek, kwaliteit van leven door een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat en klimaatbestendige delta. Namens het kabinet is Minister Eurlings de verantwoordelijke minister voor het programma. Om de bestuurlijke drukte te bestrijden, heeft elk project slechts twee bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het resultaat. Voor de Pakketstudies zijn dit minster Eurlings en gedeputeerde Ekkers. Zij hebben ervoor getekend om deadlines te halen en besluiten te nemen of te laten nemen. Daarnaast zijn ambassadeurs uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties benoemd om het proces continu kritisch te volgen. Willem de Jager, adjunct directeur bij Rabobank Nederland vervult deze functie voor de Pakketstudies. Hij ziet het met name als zijn rol om "vaste kaders te doorbreken en onorthodox denken te stimuleren," waarbij hij "creatieve trajecten wil opzetten met een bedrijfsmatige blik als basis". 


'No regrets': Daar krijg je geen spijt van

'No regrets' zijn maatregelen die VERDER uitvoert omdat de overheden in de samenwerking er zeker van zijn dat ze er zogezegd 'geen spijt' van gaan krijgen. Op 1 januari 2008 zijn de volgende 'no regrets' vastgesteld:

 1. We verbeteren het fietsnetwerk in de regio om het fietsen aantrekkelijker te maken. Zo wordt de wachttijd bij verkeerslichten verminderd en komen er auto-fiets transferia.  
2. Een efficiëntere bevoorrading in de winkelgebieden leidt tot kortere reistijden, hogere betrouwbaarheid, minder milieubelasting en betere verkeersveiligheid. Vandaar dat we de organisatie van de bevoorrading in de winkelgebieden aanpakken. 
3. We zetten in de werkkernen samenwerkingverbanden op waarbij we bedrijven en overheden aansporen om ook zelf een bijdrage te leveren aan het oplossen van de bereikbaarheidsproblemen. De werknemer heeft hier natuurlijk ook een rol in.
4. Naast deze samenwerkingsverbanden stimuleren we ook specifieke maatregelen bij bedrijven zelf zoals telewerken, flexwerken, aanpassing rooster- en openingstijden en banenruil. Door de spreiding en aanpassing van het woon-werk-verkeer wordt het in de spits minder druk op de weg.
5. Voor de reiziger is het belangrijk vanaf de trein of bus snel op de plaats van bestemming te zijn. De OV-fiets is een snelle en gemakkelijke huurfiets. We gaan de OV-fiets uitgiftepunten verbeteren en uitbreiden. VERDER hoopt zo het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren.
6. We breiden de P+R voorzieningen uit die ervoor moeten zorgen dat er minder auto's de stad in rijden. P+R plaatsen hebben een goede verbinding met het openbaar vervoer, waardoor de reiziger snel op de plaats van bestemming is.
7. De regio wil het bestaande wegennet zo efficiënt mogelijk benutten. Met hulp van innovatieve technische ontwikkelingen verbetert VERDER de informatievoorziening aan de automobilist en hierdoor verbetert ook de doorstroming.
8.  Voor de mogelijke verbreding van de A1 en de A27 starten we planstudies op.

 

De 'no regrets' worden op dit moment uitgewerkt in plannen van aanpak.