"De publicatie van de startnotities van de Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken heeft veel energie en emoties losgemaakt. Vele belanghebbenden, media, bewoners en de VERDER-organisatie zijn met elkaar in gesprek gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze energie ons samen kan brengen tot de juiste oplossingen voor een betere bereikbaarheid van Midden- Nederland."

Ineke van der Hee, hoofd ingenieur directeur Rijkswaterstaat Utrecht

 


Bedrijfsleven en overheid maken afspraken over ‘slim reizen’

Het verleiden van de werknemer om op een slimme manier gebruik te maken van het woonwerkverkeer. Met als resultaat dat in 2012 tijdens de spits minimaal 5000 auto’s van de weg zijn verdwenen en het verkeer beter doorstroomt. Dat is de gezamenlijke ambitie van overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Midden-Nederland.

Op 18 maart hebben de overheden – vertegenwoordigd in VERDER - samen met de Kamers van Koophandel Midden-Nederland, Gooi-, Eem- en Flevoland, VNO-NCW, MKB-Midden Nederland en EVO afspraken gemaakt om van mobiliteitsmanagement een succes te maken. De acties zijn gericht op verbetering van de doorstroom van het verkeer op de Ring rondom Utrecht en de Driehoek A1/A27/A28. De belangrijkste werkkernen zijn daarvoor uitgekozen, met een doelgroep van in totaal 145.000 werknemers en bijna 100.000 auto’s.

Taskforce Mobiliteitsmanagement
Het convenant tussen de koepelorganisaties en de overheid is onderdeel van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement. De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM), ingesteld door het kabinet om het aantal filekilometers in de spits te reduceren, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de sociale partners en de rijksoverheid en wordt voorgezeten door Lodewijk de Waal. De activiteiten van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement hebben een positief effect op de bedrijven in de regio Utrecht. De verwachting is dat steeds meer ondernemingen en instellingen op de lopende initiatieven aansluiten.

Bonus met spitsmijden
Afgesproken is dat aan de oostkant van Utrecht de voorbereidingen worden getroffen om werknemers financieel te belonen, wanneer zij buiten de spits rijden. Deze bonus loopt op tot maximaal 1200 euro per jaar. Om telewerken te bevorderen, kunnen werkgevers bovendien gebruik maken van een stimuleringsregeling. Deelnemers aan deze acties krijgen in de auto een ‘On Board Unit’; deze registreert het rijgedrag en houdt bij wat dit betekent voor de financiële bonus.


Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van ruim 26 miljoen euro gemoeid. De besluitvorming voor de uitvoering ligt bij de betrokken gemeenteraden en bij de Provinciale Staten van Utrecht.


Inspraakreacties startnotities

De Startnotities. We kunnen er niet meer om heen. De laatste drie maanden zijn de startnotities hét onderwerp van gesprek geweest in lokale, regionale en landelijke media. Met het uitkomen van de startnotities voor knooppunt Hoevelaken en de Ring Utrecht is een belangrijke vervolgstap gezet in het bereikbaar en leefbaar maken en houden van de regio Midden-Nederland. Een startnotitie is een onderzoeksvoorstel; er wordt aangegeven op welke manier het Bevoegd Gezag het probleem wenst te onderzoeken. De inspraak is er vervolgens voor bedoeld om aan belanghebbenden te vragen of dit voorstel voldoet of mogelijk op onderdelen moet worden aangepast.


De startnotities zijn op 5 december verschenen en acht weken ter visie gelegd. Ruim drieduizend mensen hebben gebruik gemaakt van de inspraakmogelijkheid op de Startnotitie Ring Utrecht. Een kleine 200 mensen hebben ingesproken op de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken. Alle insprekers krijgen naar verwachting eind mei via de post antwoord op hun vraag, samen met de vastgestelde Richtlijnen.
 

Richtlijnen
Volgens de huidige planning stelt het Bevoegd Gezag in mei van dit jaar de Richtlijnen vast. Deze zijn mede gebaseerd op de inspraakreacties en het advies van de Commissie MER. De Richtlijnen geven aan op welke manier het Milieu Effect Rapport moet worden opgesteld.

Advies voor Richtlijnen door commissie MER en invulling Bevoegd Gezag
Op 11 maart gaf de Commissie voor de milieueffectrapportage haar advies aan de overheden die samen de rol van het Bevoegd Gezag invullen. Voor de Ring Utrecht zijn dit VenW, VROM, gemeente Utrecht en Provincie Utrecht samen het bevoegd gezag. Voor knooppunt Hoevelaken zijn dit VenW, VROM, gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht. Het bevoegd gezag stelt in gezamenlijk overleg de Richtlijnen en het voorkeursalternatief vast. De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke commissie van deskundigen. Zij adviseert over de inhoud van milieueffectrapportages.
Het advies van de Commissie MER ten aanzien van de Startnotitie Ring Utrecht vindt u hier.

Het advies van de Commissie MER ten aanzien van de Startnotitie Knooppunt Hoevelaken vindt u hier.

Voorkeursalternatief
De volgende mijlpaal is het vaststellen van een voorkeursalternatief door het Bevoegd Gezag voor zowel de Ring Utrecht als knooppunt Hoevelaken. Het voorkeursalternatief wordt opgesteld aan de hand van de Richtlijnen en de onderzoeksresultaten. Het zal hoogstwaarschijnlijk worden opgebouwd uit de meest effectieve onderdelen van de verschillende alternatieven uit de startnotities.

VERDER streeft ernaar om betrokkenen zo helder en regelmatig mogelijk op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken. Medio 2009 worden de bestuurlijke standpunten over de voorkeursalternatieven verwacht voor beide startnotities.
VERDER houdt u op de hoogte van de stappen en de (inspraak-) mogelijkheden die dan volgen.


 

Dynamische Route Informatie Panelen (DRIP’s) operationeel


Vanaf 17 maart 2009 zijn 7 geplaatste berm-DRIP’s op de corridor Utrecht-Amersfoort officieel in werking gesteld. Deze borden langs de provinciale wegen verschaffen actuele file-informatie over de nabijgelegen rijksweg A28. Op basis van deze informatie kan de weggebruiker kiezen tussen een route via de provinciale weg óf via de A28. Met de inzet van de DRIP’s zal naar verwachting de doorstroming op het wegennet verbeteren.

De borden staan geplaatst op cruciale keuzepunten tussen de A28 en de provinciale weg. Op de DRIP’s wordt vooralsnog de file-informatie over de A28 vermeld. Op deze manier krijgt de weggebruiker de noodzakelijke informatie om een route te bepalen. Staat er file op de A28, dan kan de weggebruiker kiezen voor een alternatieve route via de provinciale weg.
In een later stadium wordt door de provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht bekeken of de DRIP’s ook voor andere doeleinden worden ingezet.

Regionaal Verkeersmanagement richt zich voornamelijk op het efficiënt sturen van verkeersstromen over het huidige wegennet. Dit gebeurt vanuit de regionale verkeersmanagementcentrale (RVMC) in Papendorp, Utrecht. De DRIP’s maken deel uit van maatregelen die nodig zijn voor regionaal verkeersmanagement, ook incident management valt hieronder. Eind januari werd het project ‘Wegwerkzaamheden en evenementen Beter in Beeld’ geïmplementeerd. Daarnaast wordt vanuit de RVMC het verkeer rond werkzaamheden aan de Utrecht Westkant (bijv. Majellaknoop) gemanaged.


En weer VERDER


VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland, werkt aan het VERDERpakket. Dit is een pakket met samenhangende maatregelen dat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland. De samenhang in het pakket maakt dat het werkt!

Op dit moment vindt in gemeenteraden en provinciale staten besluitvorming plaats over de eerste fase van het VERDERpakket: de no regret- en de basismaatregelen. In de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wat de belangrijkste reacties waren en wat het voorstel van het UVVB is voor de verwerking van deze reacties. Medio 2009 wordt in het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) het totale VERDERpakket benoemd. Dan verwachten we ook de bestuurlijke standpunten over de voorkeursalternatieven voor de planstudies Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken van het Bevoegd Gezag. Om in 2009 het VERDERpakket compleet te kunnen invullen is overeenstemming vereist in het UVVB, colleges en raden en staten. Na de zomer besluiten raden en staten over het VERDERpakket.