“Snelwegen bij Utrecht uitgebreid’ dat schreef De Telegraaf eind mei. Aanleiding voor het artikel was het financieringsbesluit van het kabinet om de doorstroming in de driehoek Utrecht-Hilversum-Amersfoort te verbeteren. Inhoudelijk verandert er niets voor de projecten, maar de wijze van financiering is nu door het kabinet vastgesteld. VERDER werkt aan de planstudies Ring Utrecht, knooppunt Hoevelaken en A27/A1. Die studies vervolgen dus hun weg. Dit najaar vragen wij u om aandachtspunten of kunt u een inspraakreactie indienen.”

 

Mascha Lichtendahl

Projectmanager planstudie A27/A1 en planstudie knooppunt Hoevelaken

 


Najaar 2010: presentatie van 3 VERDER planstudies

Een planstudie doorloopt verschillende fases. Tijdens zo’n studie zijn er diverse informatiemomenten of inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden. Dit najaar geldt dat voor alle drie de planstudies die namens VERDER worden uitgevoerd. Welke planstudie wanneer naar u toe komt wordt nu bekeken. Als de precieze data bekend zijn, leest u dat op www.ikgaverder.nl.

 

In deze nieuwsbrief leest u alvast meer over de activiteiten in het najaar. Daarnaast krijgt u een update over het pakket met regionale maatregelen. De uitvoering van deze maatregelen is namelijk begonnen!

 


Planstudie A27/A1: wettelijke inspraakmogelijkheid

Rijkswaterstaat werkt het voorkeursalternatief A27/A1 op detailniveau uit. De resultaten worden gepresenteerd in het Ontwerp-Tracebesluit en Milieueffectrapport (OTB en MER). In die documenten staat waar de weg komt te liggen en hoe hij eruit gaat zien. Maar ook wat de effecten zijn op de omgeving en de maatregelen daarbij. Het OTB en MER gaan in het najaar 2010 ter visie. Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen.

 

Inspraakmogelijkheid

Het OTB en MER liggen gelijktijdig 6 weken ter visie. Na de inspraakperiode worden de reacties verwerkt. En vraagt Rijkswaterstaat advies aan de commissie m.e.r. Op basis van al die informatie wordt het OTB omgezet in een TB (Tracébesluit). Daarna start de beroepsprocedure bij de Raad van State. Deze staat alleen open voor belanghebbenden die hebben ingesproken op het OTB en MER.

 

 


Planstudie Ring Utrecht: aandachtspunten meegeven

Voor de planstudie Ring Utrecht wordt gewerkt aan de 1e fase MER (milieueffectrapportage). Na de zomer presenteren Rijk en regio de uitkomsten tijdens informatieavonden. Dit is geen officieel inspraakmoment. We willen belanghebbenden de gelegenheid geven om aandachtspunten mee te geven. Die worden verzameld en meegegeven aan het Bevoegd Gezag (ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, provincie Utrecht en gemeente Utrecht).

 

1e fase MER

Deze planstudie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt (met behulp van een milieueffectrapportage) onderzoek gedaan naar mogelijke oplossingen en de effecten daarvan. Op basis daarvan bepalen de betrokken bestuurlijke partijen een voorkeursalternatief: een oplossing-op-hoofdlijnen. In de tweede fase wordt dit voorkeursalternatief nader uitgewerkt en vindt aanvullend onderzoek plaats. Dit ter voorbereiding op de definitieve besluitvorming over de te kiezen maatregelen.

 


Planstudie knooppunt Hoevelaken: aandachtspunten meegeven

De studie voor knooppunt Hoevelaken bevindt zich in de 2e fase MER. Rijkswaterstaat presenteert in het najaar de uitkomsten van deze fase tijdens informatiebijeenkomsten. Ook voor Hoevelaken is dat geen officieel inspraakmoment. We willen belanghebbenden de gelegenheid geven om aandachtspunten mee te geven.  Die aandachtspunten worden meegegeven aan het Bevoegd Gezag (ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM).

 

2e fase MER

In de 2e fase MER van de planstudie knooppunt Hoevelaken wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt om uit de grote hoeveelheid varianten/combinatiemogelijkheden één voorkeur te kiezen. Die ene variant wordt daarna in detailniveau uitgewerkt in het OTB (Ontwerp-Tracébesluit).

  

 

 


Uitvoering regionale maatregelen gestart!

Investeren in regionaal openbaar vervoer, fiets, mobiliteits- en verkeersmanagement en lokale wegen is een belangrijk onderdeel van de bereikbaarheidsmaatregelen in Utrecht. VERDER investeert in ruim 100 van die projecten. Samen vormen zij een pakket met regionale maatregelen dat bij draagt aan een betere bereikbaarheid van de regio.

 

De samenhang in het pakket maakt dat het werkt! Goede fietsverbindingen met fietstunnels om de doorstroming te verbeteren. Parkeergelegenheden bij stations om gemakkelijk over te stappen op het openbaar vervoer. Maar ook verkeersinformatieborden langs de weg om bestuurders te wijzen op snellere, andere wegen.

 

De maatregelen worden tussen nu en 2020 uitgevoerd. In dat jaar zijn de 3 VERDER planstudies ook afgerond en uitgevoerd.

 

Welke maatregelen allemaal worden uitgevoerd leest u in het VERDER projectenboek. Dit document kunt u downloaden onder documenten.