"De verkeersproblematiek overschrijdt de provinciegrenzen. Het is daarom goed dat VERDER ook verder kijkt en de relaties met Noord-Holland en Flevoland nadrukkelijk blijft onderhouden. Vanuit onze regio, centraal gelegen op het snijpunt van drie provincies, zullen wij blijven hameren op een integrale en toekomstbestendige aanpak."

drs. M. Schoenmaker
gedelegeerde verkeer Gooi- en Vechtstreek


Raden en staten kijken VERDER

"We werpen een blik op de toekomst. Dat is wat VERDER wil bereiken deze dag, samen met u," aldus Gedeputeerde Ekkers.
Op 2 juni kwamen raadsleden en statenleden bij elkaar in het LEF Future Center van Rijkswaterstaat, voor een informatiebijeenkomst van VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland.
 


Ineke van der Hee, Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Utrecht, heette de bezoekers welkom in het nieuwe gebouw van Rijkswaterstaat. Ze benadrukte dat de aanwezigen de primeur hadden: de eerste bijeenkomst in het hypermoderne centrum van LEF. Dit was niet voor niets, want net als VERDER stimuleert ook LEF het zoeken naar moderne en creatieve oplossingen.
Daarna gaf Gedeputeerde Ekkers aan dat het verbeteren van de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland een opgave is voor zowel gemeenten, rijk, regio en provincie samen. "We kunnen rekenen op een actieve bijdrage van het rijk, maar zijn ook als regio aan zet om de samenwerking tot een succes te maken. VERDER werkt!"

In VERDER is al veel gebeurd en er staat nog veel te gebeuren. Hierover vertelde Eric Diepstraten, coördinator programmabureau VERDER. Peter Smit en Eric de Kievit, projectmanagers Ring en Driehoek, deden vervolgens enthousiast hun verhaal over de werkwijze van de Ring en de Driehoek. Zij lieten de aanwezigen zien wat de verschillen en overeenkomsten tussen de Ring en de Driehoek zijn en dat de uitkomsten van de studies samenkomen in de maatregelpakketten. Via de "VERDER-kijker" vroegen ze de aanwezigen om mee VERDER te kijken.

Na het diner was daar ook alle ruimte voor. In drie groepen discussieerden de aanwezigen over het betrekken van de raadsleden en statenleden en het versnellen van de besluitvorming. Workshops over ideeën en oplossingen, risico's en valkuilen en preventieve maatregelen leverden diverse bruikbare suggesties op.
In het najaar volgt een nieuwe bijeenkomst voor raads- en statenleden over VERDER en de inhoud van de Pakketstudies.

 
 


En weer verder: het maatregelpakket

Een nieuwe fase is aangebroken voor de Pakketstudies. De studies naar knelpunten en mogelijke verbeteringen voor openbaar vervoer, fiets, goederenvervoer, het wegennet, leefbaarheid en mobiliteitsmanagement zijn afgerond. De lijst met maatregelen die ervoor zorgen dat de regio ook in 2020 goed bereikbaar is, ligt klaar.
Op dit moment stellen we pakketten op met combinaties van deze maatregelen. De pakketten bestaan uit een basis deel en een variabel deel. De basis is uiteraard voor alle pakketten hetzelfde. Hierin beschrijven we de gewenste situatie voor 2020 (de referentie) en de "no regrets". In het variabele deel combineren we de verschillende maatregelen uit de lijst, waarbij de wisselwerking tussen de maatregelen voor de auto, het openbaar vervoer en de fiets een grote rol speelt.

VERDER vormt de maatregelpakketten volgens de "Zevensprong van Verdaas", die zoveel mogelijk uitgaat van het verbeteren van bestaande situaties. Pas in de laatste stap komt de aanleg van nieuwe infrastructuur aan de orde.

VERDER zet hiermee de volgende stappen:
1. Ruimtelijke visie en programma
2. Anders betalen voor mobiliteit
3. Mogelijkheden voor mobiliteitsmanagement
4. Optimalisatie van het openbaar vervoer
5. Mogelijkheden van benutting bestaande infrastructuur
6. Aanpassingen van bestaande infrastructuur
7. Onderbouwing van de noodzaak tot nieuwe infrastructuur

Hoeveel pakketten VERDER uiteindelijk vormt, ligt aan de hoeveelheid geschikte combinaties van de maatregelen. In oktober 2008 zijn de maatregelpakketten klaar.
Aan het eind van het jaar besluiten de VERDER-partners welk pakket de voorkeur heeft en welke maatregelen worden uitgevoerd.


Denkt u mee? Oproep ideeën en burgerpanel

Vanuit het motto "denk mee, doe mee, samen komen we verder" betrekken we verschillende belanghebbenden zoals burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.   

In maart vroeg VERDER via een campagne in de hele regio: "Denkt u mee met VERDER?"
Deze oproep om mee te denken over oplossingen voor het fileprobleem in Midden-Nederland leverde ruim 300 ideeën op. Uiteindelijk is ongeveer 35% van de ideeën positief beoordeeld en op de lijst van mogelijke maatregelen gezet.
Voorbeelden van ideeën die een positieve beoordeling hebben gekregen zijn:
- Betere fietsverbindingen met kortere wachttijden bij verkeerslichten;
- Invoeren van leenfietsen;
- Invoeren 80 km/h op (delen van) de ring van Utrecht;
- OV-chipkaart bonusplan; geef mensen die het OV gebruiken met de  OV-chipkaart een bonus als men de maandelijkse reiskosten die men van de werkgever ontvangt rechtstreeks op de OV-chipkaart boekt door de werkgever.
- Betaald parkeren voor forenzen in de hele stad; 
- Als je 70 bent optie om rijbewijs in te ruilen voor gratis OV kaart;
Sommige ludieke ideeën zijn niet meegenomen zoals het verplicht stellen van de helm in de auto. http://doemee.ikgaverder.nl/index.php.

Burgerpanel
Vorig jaar is het burgerpanel opgericht, dat bestaat uit een groep van 25 betrokken inwoners van de regio Midden-Nederland. Het panel denkt tijdens verschillende bijeenkomsten mee over de mobiliteit in de regio. Het panel toetst de diverse producten van VERDER en adviseert de bestuurders hierover.

Op 14 juni jl. kwam het burgerpanel bij elkaar om kritisch te kijken naar de eerste lijst met maatregelen die is opgesteld. Het panel discussieerde over de vorm en inhoud van de maatregelpakketten. Financiën, succesfactoren, faalfactoren, het kwam allemaal aan bod. Het advies van het burgerpanel is toegelicht in het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) door de voorzitter en twee leden van het panel.
In het najaar komt het burgerpanel voor de laatste keer bij elkaar ter afsluiting.


Rijkswaterstaat en de regio

Het is u vast niet ontgaan: de A1 en de A27 staan al jaren genoteerd in de file top 50. Rijkswaterstaat begint daarom binnen de VERDER Pakketstudies aan een planstudie naar de verbreding van de A1 en de A27. 

“Samenwerking is de sleutel voor een beter bereikbaar Midden-Nederland. Rijkswaterstaat is beheerder van de rijkswegen, maar het beter bereikbaar maken van de regio Midden Nederland is iets wat we samen met onze partners in de regio moeten én willen doen,” aldus Ineke van der Hee, Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat Utrecht.
Rijkswaterstaat Utrecht is één van de tien regionale diensten van Rijkswaterstaat. Ze is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van de hoofdinfrastructuur in de regio Utrecht. Aanpassing en aanleg van wegen gebeurt niet zomaar. Een procedure vormt de ruggengraat voor het hele proces van plan tot uitvoering.  

Startnotitie A1/A27
Bij de aanpassing van wegen is de tijd tussen het idee en de uitvoering lang. Rijkswaterstaat doet er alles aan om deze tijd korter te maken. Over de startnotitie van de A1 en A27 benadrukt Ineke van der Hee: “De daadkracht en de samenwerkingsbereidheid in het project van VERDER zorgden voor een snelle ondertekening. De startnotitie was hierdoor al binnen drie maanden klaar. Cruciaal in dit proces was de nauwe samenwerking tussen alle belangrijke betrokken partijen.“
Een startnotitie beschrijft wat het probleem is en welke oplossingen Rijkswaterstaat gaat onderzoeken. De startnotitie voor de A1/A27 Utrecht-Noord/ knooppunt Eemnes/ Amersfoort stelt een aantal mogelijke oplossingen voor, zoals het uitbreiden naar drie of vier rijstroken in beide rijrichtingen. De startnotitie ligt 6 weken ter inzage, tot 11 juli 2008. Betrokkenen en belangstellenden kunnen mondeling of schriftelijk reageren op de plannen (www.inspraakpunt.nl). 

Na de inspraakperiode stelt Rijkswaterstaat de Trajectnota/ Milieu Effect Rapportage op, waarin ze de oplossingen en hun milieueffecten uitwerkt. Het Ontwerptracébesluit beschrijft vervolgens de uitgewerkte voorkeursoplossing. Uiteindelijk stelt de minister van Verkeer en Waterstaat samen met de minister van VROM het Tracébesluit voor de A27/A1 vast en starten de voorbereidingen voor de aanleg. Het is op verschillende momenten mogelijk in te spreken. Rijkswaterstaat werkt binnen VERDER aan verschillende planstudies.

In het najaar van 2008 verschijnen de startnotities van de planstudies Ring Utrecht (A2, A12, A27, N230), knooppunt Hoevelaken en de A28 tussen Utrecht, Rijnsweerd en Amersfoort.