"VERDER heeft een belangrijke stap vooruit gezet. De No regret en basismaatregelen zijn door het UVVB benoemd. Met daarin veel aandacht voor het openbaar vervoer en de fiets. Voor de rijkswegen zijn bovendien de startnotities Ring en Knooppunt Hoevelaken verschenen. De samenwerking tussen de wegbeheerders begint vruchten af te werpen!"

Jan Ekkers, gedeputeerde mobiliteit provincie Utrecht en voorzitter Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad.
 


Grote opkomst raads- en statenleden in Provinciehuis.
 

Op maandag 24 november 2008 organiseerde VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland, de tweede informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden en statenleden uit de regio. Op deze bijeenkomst presenteerde VERDER de maatregelen die het VERDERpakket vormen, waaronder de eerste stappen zoals de no regret en basismaatregelen en de samenvattingen van de startnotities Knooppunt Hoevelaken en de Ring Utrecht. Deze startnotities liggen sinds 5 december ter inzage.

Samen delen!

Het was druk in het Provinciehuis te Utrecht. De opkomst was veel groter dan het aantal aanmeldingen. Programmacoördinator en dagvoorzitter Jos van Loon vroeg de raads- en statenleden daarom hun borden niet té vol te scheppen bij het buffet zodat iedereen een vorkje mee kon prikken. Samen delen dus! Een boodschap die mooi aansloot bij de inhoud van de bijeenkomst. Aan de oplossingen van de bereikbaarheidsproblemen in de regio moeten we ook samen werken. Dát was de strekking van de avond. Wethouder Jansma uit Leusden benadrukte dit nogmaals door alle gemeente- en raadsleden op te roepen vooral over de grenzen van hun eigen gemeente heen te kijken.
 

Inhoud VERDER beklijft al aardig
Programmacoördinator Eric Diepstraten informeerde de aanwezigen enthousiast over de stand van zaken. Hoe het programma VERDER precies in elkaar zit was niet helemaal onbekend, getuige een fluisterend gemeenteraadslid die tijdens de presentatie tegen zijn buurman zei: “Dit plaatje heb ik al eens eerder gezien!” Aan bod kwamen de Ladder van Verdaas, waarvan de eerste vijf stappen nu zijn doorlopen in de No Regrets en de basismaatregelen. Ook Inspraak Nieuwe Stijl, Spoor en RVM, de No Regret’s en basismaatregelen en een toelichting op de startnotities die vanaf 5 december ter visie liggen kwamen ter sprake.


Na de pauze kwam de groep terug voor een plenaire sessie. Tijdens de pauze bleken de startnotities nog de nodige vragen op te roepen. Ineke van der Hee, hoofd ingenieur directeur van Rijkswaterstaat Utrecht, gaf daarom na de pauze nog extra toelichting op de startnotities. De hamvraag is nu: “Wat helpt de doorstroming het meest?”  


Start Inspraak Startnotities knooppunt Hoevelaken en Ring Utrecht

 

Het opstellen en publiceren van de startnotities knooppunt Hoevelaken en Ring Utrecht (A2, A27, A12 en N230) is een eerste stap om tot een betere doorstroming en een betere bereikbaarheid van de regio te komen. In de startnotities staan de achtergronden en verschillende mogelijke oplossingen voor knooppunt Hoevelaken en voor de Ring Utrecht. Ook de te onderzoeken (milieu-) effecten komen aan bod. Van 5 december 2008 tot en met 16 januari 2009 liggen de startnotities ter visie. In deze periode is inspraak mogelijk. Daarnaast zijn er diverse informatieavonden waar de inhoud van de projecten wordt toegelicht en waar betrokkenen vragen kunnen stellen aan deskundigen. Een overzicht van deze bijeenkomsten en de verschillende inspraakmogelijkheden vindt u hier.
 

Startnotitie knooppunt Hoevelaken
Voor knooppunt Hoevelaken zijn vier hoofdalternatieven waarin oplossingsmogelijkheden worden gezocht. We zetten deze voor u op een rijtje;
1. Alternatief Niet Verbreden
Bij dit alternatief gebeurt er niets aan de wegen. De oplossingen worden gezocht in benutting van het huidige mobiliteitsmanagement, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en het fietsbeleid.

2. Alternatief Verbreden
Hierbij worden knooppunt Hoevelaken en de omliggende snelwegen aangepast. De aansluitende delen van de A1 en de A28 worden verbreed naar drie of vier rijstroken. Op het knooppunt zelf worden fly-overs gebouwd. Verdere oplossingen zijn een verdubbeling van de verbindingsbogen en/of het optimaliseren van de weefvakken en het verminderen van weefbewegingen van vrachtverkeer. Ten slotte wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen van enkele zwaarbelaste aansluitingen.

3. Alternatief Sorteren
Het scheiden van regionale en doorgaande verkeersstromen in hoofd- en parallelbanen staat centraal bij dit alternatief.

4. Alternatief Nieuwe Verbindingen
Nieuwe verbindingen als alternatief voor de huidige routes waarbij verkeer om het bestaande knelpunt wordt omgeleid, staat centraal bij het onderzoeken van dit vierde alternatief.
 

Startnotitie Ring Utrecht
Ook voor de startnotitie Ring Utrecht zijn er vier alternatieven;
1. Alternatief Niet Verbreden
Bij dit alternatief gebeurt er niets aan de wegen. De oplossingen worden gezocht in benutting van het huidige mobiliteitsmanagement, ruimtelijke ordening, openbaar vervoer en het fietsbeleid.

2. Alternatief Verbreden
Gekeken wordt naar een uitbreiding van de wegen in de Ring Utrecht in de vorm van extra rijstroken. Hiervoor zijn twee varianten. Variant A: De volle Ring. De Ring bestaat uit drie snelwegen (A1, A27 en A28), in deze variant wordt op twee snelwegen (A2 en A12) het aantal rijstroken uitgebreid. Daarbij wordt de Noordelijke Randweg Utrecht opgewaardeerd naar een snelweg en doorgetrokken van de A2 naar de A12. Variant B: De halve Ring. In deze variant wordt de Noordelijke Randweg Utrecht niet opgewaardeerd en niet doorgetrokken. In plaats daarvan wordt de capaciteit op alle drie de snelwegen uitgebreid met extra rijstroken.

3. Alternatief Sorteren
De snelwegen op de Ring Utrecht worden gesplitst in een hoofd- en parallelbanensysteem. De hoofdbanen krijgen hierbij geen afslagen naar de stad Utrecht. In de knooppunten kan verkeer alleen afslaan naar een hoofdbaan van een andere snelweg. De parallelbanen vormen een ring rond Utrecht voor het regionale verkeer. Deze ring heeft afslagen naar de grote wegen in de stad Utrecht.

4. Alternatief Spreiden
Bij de herinrichting van een gebied gelijk wordt bekeken of het verkeer beter verdeeld kan worden. Hoewel er nog geen besluiten zijn genomen, worden er studies verricht naar een mogelijke herinrichting van het gebied ten zuiden van de A12.

Vervolg
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties die binnenkomen op de startnotities. De gebundelde reacties zijn te zijner tijd op te vragen bij het Inspraakpunt of in te zien op www.inspraakpunt.nl. Alle reacties zijn openbaar.

Mede op basis van de inspraakreacties stelt het Bevoegd Gezag de richtlijnen vast voor het Milieueffectrapport (MER). Op het MER kan opnieuw worden ingesproken. Insprekers worden tijdig hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte inspraakreacties.

De startnotitie voor de Ring Utrecht vindt u hier;

De startnotitie voor knooppunt Hoevelaken vindt u hier.
 
Randstadspoor Breukelen – Utrecht is een feit!

 
Met de frequentieverhoging van de sprinters tussen Utrecht en Breukelen van elk half uur naar elk kwartier, is Randstadspoor op dit traject een feit; een hoogwaardig stadsgewestelijk spoorproduct dat belangrijke gebieden voor wonen, werken en vrije tijd in de regio Midden-Nederland met elkaar verbindt. Deze frequentieverhoging gaat op 14 december, gelijktijdig met de nieuwe dienstregeling, van start. Reizigers en omwonenden zijn met de campagne Fluitend naar Utrecht (www.fluitendnaarutrecht.nl) inmiddels geïnformeerd. Randstadspoor maakt het reizen met openbaar vervoer aantrekkelijk. De sleutelwoorden zijn niet voor niets: vaak, snel en comfortabel.
 

Optimaal versterken
In april 2006 sloten Bestuur Regio Utrecht, provincie en gemeente Utrecht een akkoord met NS over het rijden in hogere frequenties tussen Utrecht en Breukelen vanaf 14 december 2008. Deze verbeterde treindienst was tevens aanleiding om de functie van station Breukelen als openbaar vervoerknooppunt uit te breiden. De regio zorgt dat het busnetwerk naadloos aansluit op de trein en dat er extra parkeerplaatsen worden aangelegd. Op deze manier versterken verschillende vervoersnetten elkaar optimaal en daarmee is de belofte van vaak, snel en comfortabel ook daadwerkelijk realiteit geworden.
 

De toekomst
Naar verwachting rijden in 2015 op alle lijnen van het Randstadspoor netwerk hoogfrequente, moderne treinen die op veel nieuwe stations stoppen. Het busnetwerk sluit hier goed op aan. De afgelopen jaren zijn er veel stappen gezet om Randstadspoor te realiseren en dit wordt de komende jaren voortgezet. Zo profiteren bewoners van de regio Midden-Nederland van beter openbaar vervoer. Belangrijke partners bij de ontwikkeling van Randstadspoor zijn ProRail en NS.
 


En weer VERDER

 VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland, werkt aan het VERDERpakket. Dit is een pakket met samenhangende maatregelen dat bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland. De samenhang in het pakket maakt dat het werkt!

Het UVVB heeft het eerste deel van het pakket aan (bereikbaarheids-) maatregelen besproken. Het gaat hier om de no regret- en basismaatregelen. De maatregelen zijn samengesteld uit een groslijst, op basis van een ruimtelijke visie en verschillende bereikbaarheidscriteria. No regret maatregelen zijn maatregelen waarvan alle deelnemende partijen vinden dat ze hoe dan ook uitgevoerd moeten worden, omdat ze altijd een positieve bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de regio. Over deze maatregelen bestaat geen twijfel: we zullen er geen spijt (No regret) van krijgen. Basismaatregelen zijn relatief kleine projecten die aansluiten bij het beleid van de regionale partijen. Het voorstel voor de no regret en basismaatregelen vindt u hier
 

VERDER in 2009
De feestdagen staan voor de deur. Voor de een dé gelegenheid om tijd te besteden met familie en vrienden het werk even te laten liggen tot het nieuwe jaar. Voor anderen misschien juist het moment om die startnotities eens op schoot te nemen! Wat uw kerstplannen ook zijn, we geven hier alvast een klein doorkijkje naar de plannen van VERDER voor 2009. Van eind 2008 tot 1 maart 2009 vindt in gemeenteraden en provinciale staten besluitvorming plaats over de eerste fase van het VERDERpakket: de No Regret- en de basismaatregelen. Medio 2009 volgen de resterende fasen van het VERDERpakket ter besluitvorming. In juni wordt in het UVVB het totale VERDERpakket benoemd en maakt het Bevoegd Gezag afspraken over het gemeenschappelijke gedragen voorkeursalternatief voor de planstudies Ring Utrecht en knooppunt Hoevelaken.

Om in 2009 het VERDERpakket compleet te kunnen invullen is overeenstemming vereist in het UVVB, colleges en raden en staten. Na de zomer besluiten raden en staten over het VERDERpakket.


2009 wordt dus een belangrijk jaar om het VERDER-pakket te vormen. Maar dat later. Voor nu wensen wij u heerlijke feestdagen! We gaan gewoon weer VERDER in 2009.