Lees VERDER - Nieuwsbrief Regionaal Verkeersmanagement, november 2008


Geslaagde interactieve informatiemiddag

‘Samen slimmer op weg’, was de titel van de bijeenkomst waarin deelnemers werden geïnformeerd over VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland en het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM) in het bijzonder. Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezige gemeenten volop de gelegenheid om actief van gedachten te wisselen over verkeersproblemen in de regio.
De middag was vooral bedoeld om contact te leggen met de medewerkers van de gemeenten. Vroeg of laat komt VERDER namelijk bij iedereen op de stoep. De tijd van afspraken maken, maatregelen uitwerken en actie komt nu snel dichtbij.
 

Eind 2009 is de afronding van de eerste fase van het programma RVM en zal de verkeerscentrale voor de regionale aansturing van verkeersstromen worden gerealiseerd. Met Samen Slimmer op Weg! is ook het startsein gegeven om met elkaar aan de slag te gaan en samen te werken aan de concrete uitwerking van de benodigde maatregelen (inwinnen en DVM) om daadwerkelijk de stromen te kunnen sturen op netwerkniveau. Dat goede onderlinge afstemming en overleg hiervoor een vereiste is, benadrukte programmamanager Hans van Rooijen in zijn voorbeeld: Als je hier knijpt, doet het daar pijn. Marcel Westerman voegde hier in zijn presentatie aan toe dat verkeersmanagement geen nobel streven meer is, maar pure noodzaak.

De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde middag en is blij met de hoge opkomst en actieve betrokkenheid. Uit de evaluatie bleek dat de deelnemers de bijeenkomst als bijzonder positief hebben ervaren.

 

Een prima startpunt om samen VERDER te gaan!

 
 


Quick Scan Netwerk Geregeld

De informatiebijeenkomst van 18 september was tegelijk een kick off voor het project Netwerk Geregeld. Dit project levert een set van regelscenario’s voor de verkeerscentrale op. De eerste stap naar de regelscenario’s is de netwerkvisie voor verkeersmanagement. Hierin staat op hoofdlijnen hoe het verkeer geregeld gaat worden en welke maatregelen voor verkeersmanagement daarvoor nodig zijn. De afgelopen 2 maanden is door het RVM-kernteam in samenwerking met adviesbureau Arane een eerste versie (quick scan) gemaakt van de netwerkvisie. De resultaten van de quick scan zijn bedoeld om gebruikt te worden als basismateriaal in de vervolgoverleggen met gemeenten.
Meer informatie is op te vragen bij Jan Jaap van Dijke, Provincie Utrecht, 030 - 2852009.
 


Incident Management in de provincie Utrecht

Ongevallen zijn een van de grootste oorzaken van verkeersopstoppingen. Bij incidenten is het zaak om de weg zo snel en veilig mogelijk vrij te maken van de ontstane chaos. Bergers en hulpverleners zoals ambulance, brandweer en politie, worden hier zonodig bij ingeschakeld. Voor de Rijkswegen gelden bepaalde protocollen zodat iedereen weet wat hij/zij moet doen en waarvoor men verantwoordelijk is. Dit geheel aan afspraken en draaiboeken wordt Incident Management (IM) genoemd. Vanaf oktober van dit jaar is IM ook ingevoerd op het regionale netwerk van de provincie Utrecht. Met alle betrokken gemeenten zijn inmiddels afspraken gemaakt, de mensen zijn opgeleid en de benodigde systemen aangeschaft. De aansturing gebeurt vanuit de regionale verkeerscentrale. De invoering van IM op het regionale netwerk levert ook een belangrijke bijdrage aan een goede werking van de RVMC. De volgende stap is de mobiele werkplekuitrusting voor weginspecteurs. Daar wordt nu door de provincie hard aan gewerkt.

 


 

Maatregelen op straat (MOS)

Het UVVB is akkoord gegaan met de beslispunten op het onderwerp Basis- en Plusmaatregelen. Voor RVM betekent dit dat de Maatregelen op Straat (MOS) van de basismaatregelen uit het VERDERpakket zijn goedgekeurd. Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt de financiering voor deze maatregelen tot een bedrag van 30 miljoen Euro (bruto). De uitvoering van MOS moet in de periode van 2009 t/m 2012 plaatsvinden. De regio is in overleg met de Bouwdienst van Rijkswaterstaat over de administratieve en inhoudelijke wijze van begeleiding van de uitvoering. Naar verwachting volgt in het eerste kwartaal van 2009 het convenant met de regiobestuurders.
 


Nader kennismaken met ….

Jan Jaap van Dijke, Provincie Utrecht.

Jan Jaap van Dijke is een RVM’er van het eerste uur. Al zeven jaar maakt hij zich sterk voor praktisch toepasbaar regionaal verkeersmanagement waarin alle partijen zich gezien en gehoord voelen. Wat houdt hem zoal bezig binnen het programma?

Even vooraan beginnen: wie is Jan Jaap van Dijke?
“Ik ben namens de provincie Utrecht lid van het RVM-kernteam. De provincie treedt op als regionale regisseur bij onderwerpen die voorbij de gemeentegrenzen reiken. Verkeersmanagement is natuurlijk een onderwerp bij uitstek: logisch dus dat de provincie een voortrekkersrol hierin heeft. En dat het belang van betere bereikbaarheid ook voor de provincie groot is, hoef ik vast niet uit te leggen.

Wat zijn je taken binnen het kernteam?
Ik ben onder andere projectleider van Netwerk Geregeld. Het geleiden en informeren van het verkeer vanuit de verkeerscentrale gebeurt op basis van draaiboeken, ofwel ‘regelscenario’s’. In dit project worden deze scenario’s opgesteld. Er zijn regelscenario’s voor dagelijks terugkerende verkeerssituaties (ochtend- en avondspits) en voor bijzondere gebeurtenissen (verkeersongeluk, wegwerkzaamheden). Omdat het wegennetwerk meerdere wegbeheerders kent, is er veel overleg nodig tussen gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat om alle afspraken vast te leggen in die scenario’s. Die kunnen dan ook niet zomaar zelfstandig door één partij worden aangepast.

De Quick Scan is net afgerond. Waar ging dit over?
We wilden een indruk krijgen van welke verkeersstromen over welke wegen gaan. Normaal kost dat maanden aan onderzoek, maar met deze korte slag is nu al in grote lijnen helder hoe het ervoor staat met de wegen van regionale betekenis. Dit geldt voor zowel de rijkswegen als de provinciale en grote gemeentelijke wegen. Voor de duidelijkheid: de Quick Scan is een discussiestuk, het heeft geen bestuurlijke status. De scan wordt nu uitgewerkt tot een volledig verhaal en moet begin 2009 klaar zijn. Ook hier zorgen we ervoor dat de betrokkenen persoonlijk worden bijgepraat.

Wat is de volgende stap na deze scan?
De quick scan is een aanzet geweest voor de netwerkvisie gemaakt door een kleine groep betrokkenen. De scan wordt nu uitgewerkt tot een volledig regionale netwerkvisie, waaraan alle gemeenten hebben bijgedragen. Lang niet bij elke gemeente speelt de zelfde problematiek, dus het is belangrijk om hierover in gesprek te komen. Alleen op deze manier wordt de netwerkvisie een product van de regionale wegbeheerders. Het doel is om begin 2009 klaar te zijn.

Hoe worden betrokken partijen op de hoogte gehouden van het verloop van dit project?
Het project heeft een kernteam met dezelfde bloedgroepen als het ‘grote’ kernteam. We vragen aan alle gemeenten in de regio Midden-Nederland continu feedback op en input voor al onze plannen en tussenproducten. Als er behoefte aan is, kom ik zelf langs bij een gemeente om tekst en uitleg te geven. We willen zoveel mogelijk informeren over alles waar we mee bezig zijn.

Welke andere RVM-projecten hangen hiermee samen?

Eigenlijk hangen ze allemaal samen. Het ene project ‘voedt’ weer andere projecten. Om er een paar te noemen: voor het verzamelen van de juiste verkeersinformatie is het Utrechts Datawarehouse opgericht. Naast ‘Netwerk Geregeld’ ben ik ook projectleider van ‘De Auto als Sensor’. Hier wordt onderzocht hoe apparatuur in de auto, die gekoppeld is aan het navigatiesysteem, het mogelijk maakt om verkeersgegevens in te winnen en te verstrekken om de routekeuze van de automobilist te faciliteren. Bijvoorbeeld door informatie te geven over alternatieve routes.
Alle projecten draaien volop, er is veel gaande op dit moment.
 
De grootste uitdaging is om iedereen goed aangesloten te houden.”

 


 

Nieuw aan RVM-boord

Binnen het programma RVM zijn onlangs twee nieuwe teamleden gestart.
Rolf Krikke is begonnen als projectleider en coördinator. In zijn rol als projectleider is Rolf verantwoordelijk voor de realisatie van de regionale verkeersmanagementcentrale van de regionale partijen in Midden-Nederland. Vanuit deze centrale wordt het totale regionale netwerk gemanaged. Speerpunten zijn daarbij: incident management, werkzaamheden Utrecht-West en regelscenario's Corridor Oost. Voor elk speerpunt wordt zowel het proces, als de techniek als de operationele organisatie gerealiseerd. Als coördinator binnen RVM is het tevens zijn taak om alle projecten binnen het programma RVM inhoudelijk op elkaar af te stemmen. 
 
Patrick Egberink is aangesteld als beleidsmedewerker Regionaal Verkeersmanagement op de afdeling Mobiliteit bij de provincie Utrecht. Patrick is als projectleider verantwoordelijk voor het project Utrechtse Databank voor Wegverkeergegevens (UDW). De focus ligt hierbij op de realisatie van een goede verkeersinformatievoorziening voor de RVMC. Daarnaast is hij onder meer betrokken bij het project De Auto als Sensor (DAAS) met specifiek aandachtsgebied realtime inwinning van reistijdinformatie als belangrijke informatiebron voor de RVMC.