Lees VERDER - Nieuwsbrief Regionaal Verkeersmanagement, augustus 2008

 Eerste stappen samenwerking duidelijk zichtbaar

Wegonderhoud Beter in Beeld (WBiB), is een van de projecten binnen Regionaal Verkeersmanagement. Het project wil overzicht en inzicht geven in de geplande wegwerkzaamheden en evenementen in de gehele regio. Deze informatie is van belang voor wegbeheerders én uiteindelijk ook de weggebruikers. Afstemming in planning van de werkzaamheden en bijbehorende omleidingroutes is van cruciaal belang voor een goede doorstroming en het managen van de regionale verkeerssituatie. De onderlinge afspraken tussen wegbeheerders over de ernst van de hinder door wegwerkzaamheden, communicatie en de afstemming van werkzaamheden en evenementen hebben inmiddels geresulteerd in een digitale kaart. 

Deze kaart geeft een overzicht van de werkzaamheden en evenementen gedurende de komende periode. Regelmatig zitten de gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat bij elkaar en bespreken de kaart en de te verwachten problemen. Ook wegbeheerders van net buiten de provinciale grenzen worden hiervan op de hoogte gehouden. Op korte termijn start RVM met het maken van een intranet-toepassing, waar alle wegbeheerders in de regio meldingen van nieuwe wegwerkzaamheden kunnen invoeren of aanpassingen kunnen doorvoeren op actuele gegevens. Daarnaast hebben zij toegang tot de actuele stand van zaken. De geplande werkzaamheden kunnen op termijn voor de hulpdiensten en voor het publiek openbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld websites en serviceproviders. Weggebruikers kunnen dan hun eigen keuzes maken op basis van de actuele informatie. Op deze manier draagt WBiB bij aan een verbeterde doorstroming en informatievoorziening. WBiB is een goed voorbeeld van een ‘win/win’ situatie door de regionale samenwerking. 


Drips voor regionaal verkeersmanagement

In juli zijn op een aantal provinciale en gemeentelijke wegen in de corridor Utrecht-Amersfoort een zevental DRIPS (Dynamische Route Informatie Panelen) geplaatst. De verkeerscentrale stuurt deze panelen aan. Op de panelen komt informatie over eventuele files op de A28. Met deze informatie kunnen automobilisten, die overwegen om de A28 op te rijden, een bewuste keus maken over hun vervolgroute. Op deze manier maken alle partijen beter gebruik van het totale netwerk in de regio Utrecht/Amersfoort en verbetert de doorstroming en bereikbaarheid. De plaatsing van de DRIPS is onderdeel van het project Fileproof van Rijkswaterstaat, een project dat met eenvoudige en snel te realiseren maatregelen de bereikbaarheid wil verbeteren. In overleg met Rijkswaterstaat is afgesproken om de bermDRIPs tussen Utrecht en Amersfoort te gebruiken voor regionaal verkeersmanagement. Daarmee sluit het project van Rijkswaterstaat aan op de doelstellingen van het samenwerkingsverband VERDER. Na een testperiode van enkele weken in de zomerperiode, is vanaf september de actuele file-informatie op de DRIPs te zien. 


Samen Slimmer Op Weg!

Op donderdagmiddag 18 september 2008 organiseert RVM een informatieve en interactieve bijeenkomst: Samen Slimmer Op Weg. (Beleids-)medewerkers die direct en indirect betrokken zijn bij verkeersmanagement in de regio Midden-Nederland ontvangen hiervoor medio augustus een uitnodiging. Tijdens de bijeenkomst wordt VERDER en het programma RVM in het bijzonder toegelicht. Ook wisselen deelnemers actief en concreet van gedachten over verkeersmanagement in de regio om SAMEN SLIMMER VERDER te gaan.


Overeenstemming UVVB

Regionaal Verkeersmanagement is een onderdeel van de Pakketstudies waarbij het moment is aangebroken om tot concrete acties over te gaan.  Het Utrechts Verkeers- en Vervoersberaad (UVVB) heeft overeenstemming bereikt over onderdelen van het project Regionaal Verkeersmanagement, zoals het opzetten van de regionaal verkeersmanagementcentrale en het verzamelen van actuele verkeersinformatie. Het UVVB is opgericht als een regionaal informatie- en afstemmingsoverleg op bestuurlijk en strategisch niveau. De projecten die vallen onder Regionaal Verkeersmanagement zijn stuk voor stuk besproken.
De Auto als Sensor (DAAS) zal samenwerking zoeken met landelijke ontwikkelingen. De Gebruiker in Beeld volgt de landelijke inzichten en ontwikkelingen. De provincie Utrecht neemt het project Incident Management Mobiel (als wegbeheerder) mee bij de invoering van Incident Management op de provinciale wegen.
Onderstaande gedefinieerde projecten worden uitgevoerd zoals opgenomen in de planning en begroting:
- Regionale Verkeersmanagement Centrale (RVMC)
- Verkeersmodellen voor de korte termijn/BOSS
- Wegonderhoud beter in beeld (WBiB)
- Utrechts Data Warehouse (UDW)
- Het netwerk geregeld (NG)


 

Terugblik met trots

Vanaf het begin was hij erbij: Pieter van der Veen, verkeersmanager van Rijkswaterstaat, neemt na 4,5 jaar afscheid als kernteamlid van het RVM-programma. Hoe een vrijblijvende kennismaking van wegbeheerders uitgroeide tot een zeer serieuze relatie...
“Eind 2003 kwamen de diverse wegbeheerders voor het eerst bij elkaar”, herinnert Pieter zich. “De sfeer van toen was vooral een van vrijblijvendheid: ‘eens kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen’. Maar dit veranderde gaandeweg in de overtuiging dat het een perfecte kans was om het verkeersmanagement over de totale Utrechtse regio goed vorm te geven. Die kans hebben we gegrepen. En met resultaat: de verkennende eerste ontmoeting van toen gaat nu hard richting een huwelijk.”

Unieke centrale
En dat huwelijk gaat gestalte krijgen in de regionale verkeersmanagementcentrale, zoals die voor volgend jaar in de planning staat. “Als er iets is waar ik trots op ben, is het op de komst van die regionale centrale voor het totale wegennet in de regio. Dat is een enorme stap richting daadwerkelijke samenwerking.” De centrale is bovendien uniek voor het land: veel provincies en regionale directies van Rijkswaterstaat komen langs om te zien hoe RVM dit aanpakt. “Een team is altijd op zijn best met een gemeenschappelijke vijand (bestrijden van files) in het vizier”, merkt Pieter op. “Dat benoem ik altijd als onze kritische succesfactor: ontdekken dat je een gezamenlijk probleem hebt en dat samen optrekken daarvoor de oplossing is.”

Voorkom het verkeersinfarct

Zijn laatste tip aan de collega’s van het RVM klinkt daarom tegelijk als een oproep.“Houd je doelen helder en blijf bestuurders ervan doordringen dat deze vergaande samenwerking in de regionale verkeerscentrale echt nodig is.” Het is namelijk geen kwestie van windowdressing, benadrukt Pieter. Tien jaar geleden kon elke wegbeheerder nog rustig zijn gang gaan op zijn stukje wegennet. Die tijd is voorbij. “In en om de stad Utrecht en in de regio gebeurt er zoveel: de reconstructie van de A2 door Rijkswaterstaat, de gemeente die op diverse knooppunten en wegen in de stad bezig is… die werkzaamheden móet je op elkaar afstemmen. Anders is eind volgend jaar het permanente verkeersinfarct in Utrecht een feit. De club van RVM is de enige die ervoor kan zorgen dat dit niet gebeurt.’ In zijn nieuwe functie bij Rijkswaterstaat gaat Pieter van der Veen zich bezig houden met landelijk verkeersmanagement.
"Met Pieter van der Veen nemen we afscheid van één van de voortrekkers van het eerste uur. Een bevlogen man waaraan het mede te danken is dat de regionale samenwerking op het punt is gekomen dat we concrete resultaten kunnen laten zien. Pieter redeneert vanuit “wat ons bindt” en niet vanuit “wat ons scheidt”. Die manier van denken heeft ons menigmaal geholpen de ingezette koers vast te houden en niet te verzanden in eindeloze discussies. Concreet op het doel af, gestuurd door de gezamenlijke verantwoordelijkheid! De regio, maar wij, (leden van het RVM-team) in het bijzonder, bedanken Pieter voor zijn enthousiasme en zijn deskundige inzet. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe functie."

Namens het RVM-team
Hans van Rooijen, programma manager RVM


RVMC: Spin in het verkeersweb

De regionale verkeersmanagementcentrale, ofwel RVMC, staat volop in de aandacht. Wat kan zo’n centrale eigenlijk en waarom is het zo belangrijk dat er een komt? We vroegen het aan Peter-Jan Kleevens, kernteamlid van RVM en teamleider Advies en Verkeersmanagement van de afdeling Verkeer van de gemeente Utrecht.  

De samenwerking van de diverse overheden in VERDER krijgt concreet vorm met de komst van een regionale verkeersmanagementcentrale, ofwel RVMC. Deze gaat het gehele wegennet binnen de provincie beslaan: rijkswegen, provinciale wegen en de stedelijke hoofdwegen. “Hoelang het duurde voor het besluit viel voor de oprichting van een RVMC? Dat is eenvoudig: op een workshop voor alle wegbeheerders waren we er binnen één dag al over uit dat we ons verkeersmanagement moesten regionaliseren”, vertelt Peter-Jan Kleevens. “We waren ervan overtuigd dat dat de enige manier was om effectief te kunnen werken aan de bereikbaarheid van de regio.”

De RVMC is uniek in zijn soort. Er bestaan wel meer kleine centrales, maar die richten zich enkel op het verkeer rondom een grote stad. Dit is de eerste centrale voor het verkeer op alle wegen in één regio. “Dat geeft ook meteen het verschil aan tussen de huidige verkeerscentrale van Rijkswaterstaat en de RVMC”, aldus Peter Jan. “Rijkswaterstaat kijkt op landelijk niveau naar het verkeer, en alleen op het Rijkswegennet. Onze nieuwe centrale zal meer en gedetailleerdere informatie geven over alle wegen in de regio.”

De RVMC is meer dan een gebouw waar verkeersinformatie binnenkomt waarmee weggebruikers hun voordeel kunnen doen. Het is eigenlijk te zien als een systeem: de techniek, maar ook de organisatie er omheen is onderdeel van de RVMC. “Alle partners van VERDER zijn erin betrokken. Het vereist de nodige onderlinge afstemming om de centrale goed draaiend te krijgen en te houden.” Aan betrokkenheid ontbreekt het in ieder geval niet. De grotere gemeenten waren vanaf het begin enthousiast. De kleinere gemeenten hebben meer tijd nodig om het nut van de RVMC in te zien. Begrijpelijk, vindt Peter-Jan: “Er heerste bij hen het gevoel dat er over hun hoofden heen beslist wordt wat goed voor hen is. Maar gelukkig neemt langzaamaan het gevoel van noodzaak de overhand en zien de kleinere gemeenten ook de voordelen voor henzelf. Ze hebben er groot belang bij om hierbij aan te haken. Verkeer gaat immers door alle beheersgebieden heen.”

De realisatie van de RVMC is dan wel een van de speerpuntprojecten van VERDER, er is een nauwe samenhang met de andere projecten. “Veel ervan zijn ondersteunend aan de RVMC. Het Utrechts Datawarehouse maakt onderdeel uit van de RVMC. Het UDW verzamelt verkeersgegevens uit bestaande systemen, en mogelijk ook uit nieuwe systemen, die kunnen ontstaan uit een studieproject als Auto als Sensor. Een ander voorbeeld is het BOSS-project. Dat richt zich op het inzetten van beslissingsondersteunende systemen (BOSS), die op basis van de ingewonnen data voldoende betrouwbare prognoses kunnen geven over de verkeerssituatie. Dit BOSS-project is vanzelfsprekend een direct onderdeel van de RVMC.”

Eind 2009 wordt naar verwachting de RVMC operationeel. De verwachtingen zijn hoog, ook bij Peter-Jan zelf. “Er staat veel op het spel. De landelijke bekendheid is al behoorlijk groot. Gelukkig is er de bestuurlijke bereidheid om er een succes van te maken.” Uiteraard zijn er nog de nodige besluiten te nemen over de inrichting van de organisatie. “We zijn er bijvoorbeeld nog niet uit of we de metingen op de provinciale en gemeentelijke wegen in de regio zelf gaan doen, of dat we dit gaan uitbesteden. De centrale van Rijkswaterstaat kan namelijk alleen de gegevens van het hoofdwegennet aanleveren.”

Is de RVMC in staat de files op te lossen in de regio Utrecht? “Dat is een utopische gedachte. De komende vijf jaar wordt het hier een flinke bouwput, daar zullen onontkoombaar files door ontstaan. Maar de RVMC maakt het wél mogelijk om het verkeer op logische wijze door te laten stromen en de weggebruiker betrouwbaar te informeren. Ik bedoel: weggebruikers gaan nu nog op weg en komen vaak bij verrassing in de file terecht. Met een RVMC gaan ze goed geïnformeerd van huis: ze weten wanneer ze in file terecht komen, waar en hoelang. Op die manier kunnen mensen van te voren besluiten al dan niet met de auto te gaan. Als dit straks de normale gang van zaken wordt, is de RVMC-onderneming wat mij betreft geslaagd.”