Lees VERDER - Nieuwsbrief Regionaal Verkeersmanagement, april 2009


Regionale afstemming wegwerkzaamheden nu beter in beeld

Regionale afstemming wegwerkzaamheden nu beter in beeld
Eind januari ging de website voor wegbeheerders in de regio Midden-Nederland on air. Met behulp van deze website kunnen wegbeheerders onderhoud aan de weg en evenementen beter op elkaar afstemmen. Deze website geeft snel en duidelijk inzicht en overzicht van de wegwerkzaamheden op het wegennet. Het beter afstemmen van deze werkzaamheden en evenementen is nodig om op regionaal netwerkniveau de doorstroming te verbeteren en de verkeershinder te verminderen. Naast incidenten zijn wegwerkzaamheden en omleidingen namelijk belangrijke verstoorders van verkeersdoorstroming.Vooralsnog is deze website alleen toegankelijk voor de wegbeheerders. Medio 2009 zal de website ook toegankelijk zijn voor publiek. Voor de realisatie van de website is gebruik gemaakt van Local Traffic Control (LTC) van Falkplan-Andes.

Bron van informatie
De nu ontwikkelde toepassing is ook voor de regionale verkeersmanagementcentrale een belangrijke bron van informatie. Met de beschikbare gegevens kan het verkeer beter en adequater gemanaged worden. De realisatie van deze website is dan ook een belangrijke stap voor regionaal verkeersmanagement.

  


DRIP's op corridor Utrecht-Amersfoort operationeel


Vanaf 17 maart jl. zijn de berm-DRIP’s op de corridor Utrecht-Amersfoort officieel in werking gesteld. Deze borden langs de provinciale wegen verschaffen actuele file-informatie over de nabijgelegen rijksweg A28. Op basis van deze informatie kan de weggebruiker kiezen tussen een route via de provinciale weg óf via de A28. Met de inzet van de DRIP’s zal naar verwachting de doorstroming op het wegennet verbeteren. Door middel van gericht onderzoek op kruisingen wordt dit gemeten.


Aansturing van de DRIP’s gebeurt vanuit de regionale verkeersmanagementcentrale. De regio Midden-Nederland volgt hiermee andere regio’s en steden waar DRIP’s worden ingezet als verkeersmanagement maatregel. In een later stadium zullen provincie Utrecht en Rijkswaterstaat Utrecht bekijken of de DRIP’s ook voor andere doeleinden worden ingezet zoals bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of ongevallen. De DRIP’s maken deel uit van maatregelen die nodig zijn voor regionaal verkeersmanagement. Naast de DRIP’s valt hier ook Incident Management onder. Eind januari werd het project ‘Wegwerkzaamheden en evenementen Beter in Beeld’ geïmplementeerd. 

 


Regiodesk RVMC vordert


Voor de aansturing van de verkeersmanagementmaatregelen rond de werkzaamheden op de Majellaknoop in Utrecht is de eerste vorm van de regiodesk operationeel gemaakt binnen de RVMC. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met Utrecht Bereikbaar. De ervaringen die worden opgedaan worden gebruikt om bij vervolgwerkzaamheden aan de Utrecht Westkant (bijvoorbeeld Hooggelegen/A2) nog doeltreffender te kunnen sturen. Hiermee wordt de verkeershinder zo klein mogelijk gehouden.


 


 

Regionaal Netwerkvisie krijgt vorm

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de netwerkvisie voor regionaal verkeersmanagement. In de visie zijn de beleidsuitgangspunten voor het regelen van het verkeer in de regio Midden-Nederland vastgelegd. Een betrekkelijk nieuw aspect van de netwerkvisie is de definitie van het wegennetwerk op basis van functies van wegen voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden (wonen en werken) in de regio. Het doel is om de netwerkvisie bestuurlijk te laten vaststellen in juni 2009 als onderbouwing bij het aanvullend maatregelpakket voor verkeersmanagement. Vanwege het bestuurlijk belang is veel tijd besteed om de netwerkvisie een gezamenlijk product te laten worden van alle betrokken partijen in de regio. Hiertoe is op 26 november 2008 een bijeenkomst voor beleidsmedewerkers van alle gemeenten georganiseerd en zijn daarna aanvullend bilaterale overleggen gevoerd met gemeenten.

Inmiddels ligt er een kant en klaar product waarin alle partijen zich in kunnen vinden. Opvallende conclusie is dat het maken van een netwerkvisie op basis van functiebeschrijving van wegen zeer snel en goed aanslaat bij beleidsmedewerkers van gemeenten.

 


RVM in 2009

Het programma RVM is in 2008 van planfase naar uitvoerings- en implementatiefase gegroeid. 2009 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van de realisatie van de eerste iteratie van de Regionale VerkeersManagement Centrale (RVMC). Projecten worden afgerond en geïmplementeerd en andere projecten worden juist opgestart. In 2009 zal het programma RVM zich ook voorbereiden op de volgende stap waarin monitoring, beheer en onderhoud een rol gaan spelen. Het gaat hierbij niet alleen om beheer en onderhoud van de maatregelen op straat, maar ook om structurele organisatorische aandacht voor verkeersmanagement op regionaal netwerkniveau. De activiteiten zijn in een werkplan voor 2009 verder uitgewerkt. In de UVVB-vergadering van 18 maart jl. is dit werkplan goedgekeurd.
 


 

RVM levert bijdrage aan DVM symposium

Op donderdag 14 mei organiseert het vakblad Verkeerskunde het symposium DynamischVerkeersmanagement (DVM). Dit tweejaarlijkse symposium is bedoeld om ervaringen en informatie uit te wisselen over de actuele ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement. Met het onderwerp Van netwerkvisie tot operationeel verkeersmanagement in de regio Midden-Nederland wordt er een inhoudelijke bijdrage geleverd aan de parallelsessies van dit symposium. Dit symposium is bestemd voor medewerkers van afdelingen verkeer en vervoer bij gemeenten, provincies en rijk, politie, Kamer van Koophandel en ov-bedrijven. Het symposium is tevens interessant voor iedereen uit het bedrijfsleven en de advieswereld, die op dit terrein een vinger aan de pols wil houden.

Aanmelden kan via de website www.dvm-congres.nl

 


The making of...RVMC-Utrecht

Voor een optimale werking van regionaal verkeersmanagement is actuele en adequate informatievoorziening, van wegbeheerder en – gebruiker van cruciaal belang. Kernproject in het programma RVM is dan ook het opzetten van een regionale verkeersmanagement centrale van waaruit het gehele netwerk kan worden aangestuurd en de weggebruiker kan worden geïnformeerd.

Interview met Nadereh Nazmi en Rolf Krikke

De regionale verkeersmanagementcentrale Utrecht (RVMC) zal worden geïntegreerd in de bestaande regionale verkeerscentrale van Rijkswaterstaat Utrecht. Op dit moment bestaat er nog geen organisatie of technische standaard op regionaal niveau. Al deze zaken moeten worden ontwikkeld. De eerste stappen zijn inmiddels gezet. Wat is de stand van zaken wat betreft de RVMC?

Nadereh Nazmi werkt bij Rijkswaterstaat en is hoofd van de afdeling operationeel verkeersmanagement. Zij is verantwoordelijk voor de RVC Midden-Nederland, waarin de RVMC-Utrecht zal worden ondergebracht. Rolf Krikke is projectleider bij de RVMC. Hij zit al 14 jaar in het verkeersvak en is ingehuurd vanwege zijn expertise. Hij heeft een eigen bedrijf in operationeel verkeersmanagement.

“De RVMC is een ambitieus en uniek project, dat in een complex en zwaar belast netwerk als deze, hard nodig is”, vertelt Nadereh Nazmi. “Vandaar dat het is opgedeeld in meerdere zogeheten iteratieslagen. Elke slag geeft weer voortschrijdend inzicht voor de fasen erna. Als eerste stap zijn we gestart met incidentmanagement op de provinciale wegen. Dat was in oktober 2008. Concreet betekent het, dat we vanuit de verkeerscentrale weginspecteurs aansturen die bij de provincie werken. Via een track & trace-systeem is voor ons zichtbaar waar ze zich bevinden. Bij een ongeluk kan een weginspecteur snel poolshoogte nemen en de nodige maatregelen nemen.” In het kader van grote werk-in uitvoeringsprojecten wordt er hard gewerkt aan regelscenario’s voor Utrecht-West: een pakket maatregelen om de doorstroming op gang te houden. Nazmi: “Dit kan bijvoorbeeld het anders instellen van verkeerslichten zijn, of het geven van betrouwbare reisinformatie op de Dynamisch Route Informatie Panelen (DRIP’s) boven of langs de weg, zodat de weggebruiker de keus heeft tussen route A of B.” 

Leren door doen
Eind februari is begonnen met een nieuwe regiodesk voor verkeersmanagement bij grootschalige werkzaamheden rond de Majellaknoop. Krikke: “En aan het eind van dit jaar willen we hetzelfde voor de weg tussen Amersfoort en Utrecht -corridor Oost- hebben gerealiseerd.” Hij benadrukt dat het een nieuwe tak van sport is voor iedereen die erbij is betrokken. “Ervaring met verkeersmanagement bestaat eigenlijk vooral op het hoofdwegennet. Op de provinciale en stedelijke wegen werkt het anders. Dat merken we nu al. De wegverkeersleiders in de centrale moeten bijvoorbeeld rekening houden met openbaar vervoerseisen. Dit zijn ze nog niet gewend. Door ermee bezig te zijn, leren we vanzelf wat het beste werkt.” Op dit moment worden in de RVMC nieuwe wegverkeersleiders opgeleid. Het zijn er nu al veertien, maar dat aantal wordt nog uitgebreid omdat er steeds meer de regionale taken bijkomen. “Hieromheen is er nog een organisatie die op tactisch operationeel niveau werkt. Die wordt gevormd door operationeel verkeersdeskundigen, die bij verschillende wegbeheerders werkzaam zijn, zoals de gemeente Utrecht, Amersfoort en de Provincie Utrecht”, aldus Krikke.

Welke detailinformatie?
De regiodesk maakt onderdeel uit van de RVMC en hier wordt de centrale regie over het regionale wegennet gevoerd. De wegverkeersleiders zullen mensen op straat aansturen als er een ongeval is, de omleidingen verzorgen en afspraken begeleiden over verkeersstromen. Ook onderhouden ze het contact met politie en projectleiders die bezig zijn met werkzaamheden op straat. Krikke ervaart dat het beschikbaar komen van adequate monitoringsinformatie nog de nodige aandacht vraagt.  Gemeentes zijn hier nog maar kort mee bezig, dus we hebben niet het kwaliteitsoverzicht zoals we van Rijkswaterstaat gewend zijn. Dat is een gewenningsslag voor de wegverkeersleiders. In de loop van dit jaar zal  dit naar verwachting steeds beter worden. We weten ook nog niet precies wat voor detailinformatie een wegverkeersleider nodig heeft. Bijvoorbeeld: hoe druk is het, wat is de reistijd, hoe lang zijn de wachtrijen bij verkeerslichten? Dat gaat zich allemaal nog uitkristalliseren in dit traject.”
 

Concrete successen
Op dit moment zijn we bezig met de uitwerking van regelscenario’s voor twee casegebieden Utrecht West en Corridor Utrecht-Amersfoort. We overleggen met de regionale wegbeheerders over de protoccollen en werkafspraken en de organisatorische aspecten. “Omdat we de eerste regio zijn die zover gaat met regionaal verkeersmanagement, is er veel commitment van bestuurders nodig”, merkt Nazmi op. “Die hebben we tot nu toe in deze fase ook volop gekregen. Dat is erg prettig. Er zijn al de nodige successen geboekt, al gaat het in kleine stappen. Regionaal verkeersmanagement is behoorlijk ingrijpend en omvangrijk. Daarom willen we met kleine concrete maatregelen laten zien wat het inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.”