Home » Nieuws » Besluitvorming planstudie Ring Utrecht A27/A12

Nieuws september 2012


Besluitvorming planstudie Ring Utrecht A27/A12

geplaatst op 25 september 2012

Maandag 24 september heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu een brief gestuurd aan de regionale bestuurders. De Minister geeft hierin aan in de tweede trechterstap van de uitwerking van het Voorkeursalternatief te kiezen voor de hoofdvariant Selecteren, 2x7 rijstroken op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, een symmetrische verbreding bij Voordorp (binnen het contour van het huidige geluidscherm) en een onderzoek naar een asymmetrische verbreding bij Groenekan. Dit onder de voorwaarden die eerder bestuurlijk zijn besproken. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp wordt uitgegaan van deze keuzes. Verder stelt de Minister 15 miljoen euro extra ter beschikking voor bovenwettelijke leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen.

Deze keuzen zijn gemaakt op basis van onderzoeken. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn samengevat in een trechterdocument. De brief, de voorwaarden, het trechterdocument en de onderliggende adviezen en documenten vindt u op www.ikgaverder.nl/documenten.
 

Meedenkbijeenkomsten
De keuzes die voorlagen zijn in een aantal meedenkbijeenkomsten besproken met belanghebbenden en omwonenden. De zorgen, wensen en aandachtspunten die naar voren kwamen zijn meegenomen in de besluitvorming.

Proces
De planstudie Ring Utrecht richt zich de komende maanden op het nader uitwerken van het hoofdsysteem en de ontwerpen van diverse locaties. Medio 2013 wordt de Voorkeursvariant vastgesteld. Deze bestaat uit het gekozen hoofdsysteem en de ontwerpen van de hierboven omschreven locaties. Na vaststelling wordt de Voorkeursvariant in 2013/2014 tot in detail uitgewerkt tot een Milieueffectrapport (MER) en een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Het MER en het OTB geven meer inzicht in de exacte vormgeving van de weg, de milieueffecten en de precieze invulling van maatregelen voor onder andere geluid, luchtkwaliteit en natuur- en landschap.

Toelichting op Besluitvorming

In de tweede trechterstap die nu is afgerond, zijn in totaal 3 keuzes gemaakt: Splitsen of Selecteren, 6 of 7 rijstroken tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd en symmetrisch of asymmetrisch verbreden ten noorden van knooppunt Rijnsweerd.

Splitsen of selecteren
De hoofdvariant Selecteren is uitgangspunt voor de verdere uitwerking naar de Voorkeursvariant voor de Ring Utrecht. Dit betekent dat een grote en hoge fly-over in het knooppunt Lunetten niet meer nodig is. Ook wordt park De Koppel gespaard en is er minder ruimtebeslag ten zuidwesten van knooppunt Lunetten (Waijensedijk).
Bij Selecteren wordt het doorgaande verkeer vanaf de A27 uit het zuiden met een aparte rijbaan (een bypass) direct naar de A28 richting Amersfoort geleid. Het verkeer vanaf de A27 en de A28 uit het noorden bij knooppunt Rijnsweerd moet kiezen tussen de richting Breda (A27) of de richting Den Haag (A12).

6 of 7 rijstroken tussen knooppunten Lunetten en Rijnsweerd
In het trechterproces is het verschil tussen 6 en 7 rijstroken tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd onderzocht. Bij 6 rijstroken moet het verkeer extra in- en uitvoegen, wat de verkeersveiligheid en doorstroming niet ten goede komt. Het verschil in ruimtebeslag tussen 6 en 7 rijstroken is gering. Onderzoek laat bovendien zien dat er bij 7 rijstroken meer verkeer van het onderliggende wegennet in de stad Utrecht wordt gehaald. Daarom wordt in het vervolg van de planstudie uitgegaan van een verbreding van de A27 tot 7 rijstroken in beide richtingen tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd.

Symmetrisch/asymmetrisch ten noorden van knooppunt Rijnsweerd
De verbreding ten noorden van knooppunt Rijnsweerd kan aan één kant (asymmetrisch) of aan beide kanten (symmetrisch) van de weg worden aangelegd. De asymmetrische variant, die veel negatieve effecten zou hebben voor onder andere de bewoners van de Utrechtseweg, is afgevallen. In de volgende fase gaan we uit van een oplossing die de geluidsschermen bij Voordorp op de huidige locatie laat staan, zodat er geen extra ruimtebeslag is ten koste van het park bij Voordorp. Voor de A27 ter hoogte van Groenekan wordt in de volgende fase gekeken of een asymmetrische verbreding naar het westen (van de woonkern af) mogelijk is, in combinatie met de symmetrische verbreding tussen Rijnsweerd en Utrecht Noord.
 


Deel dit nieuwsbericht: