Home » Nieuws » Nieuwsbrief planstudie Ring Utrecht NRU

Nieuws januari 2012


Nieuwsbrief planstudie Ring Utrecht NRU

geplaatst op 4 januari 2012

Overzicht van participatiemomenten

De kop is er af.  In 2011 is een start gemaakt met de participatie in de tweede projectfase van de opwaardering NRU. De gemeente en provincie Utrecht organiseerden een startbijeenkomst, een introductiebijeenkomst en een 1e inpassingsatelier.

 

Drie deelnemers aan de inpassingsateliers (Anke van Mourik, Jan Jacob Beelaerts van Blokland en Mark Stolk) vertellen over hun ervaringen tijdens het 1e inpassingsatelier dat is gehouden op 13 december jongstleden. Lees verder

 

Participatieagenda 2012

Komend jaar werken gemeente en provincie Utrecht toe naar een advies over wat de voorkeursvariant voor de op te waarderen NRU zou moeten zijn. In het najaar 2012 nemen de gemeenteraad en gedeputeerde staten hierover een besluit.

 

2e inpassingsatelier
In maart 2012 volgt het 2e inpassingsatelier. Tijdens deze werkbijenkomst wordt vanuit verschillende invalshoeken ingezoomd op de inpassing van onderdelen van de randweg en wel met name op de locaties van de drie ongelijkvloerse kruisingen die in de plannen voor de nieuwe NRU zijn opgenomen.

 

Informatiebijeenkomst beïnvloedingsgebied
Eind maart/begin april 2012 organiseert de projectgroep NRU een informatiebijeenkomst voor betrokkenen uit onder andere Stichtse Vecht, De Bilt en Voordorp die niet direct langs de NRU maar wel in het beïnvloedingsgebied wonen of er bedrijven hebben. Het gaat om een toezegging die aan deze groep betrokkenen is gedaan is tijdens de Startbijeenkomst in september 2011.

 

3e Inpassingsatelier
Dit atelier staat gepland voor mei 2012. Op deze bijeenkomst staat weer het totale NRU-tracé centraal en wordt er geprobeerd om tot een gezamenlijk advies voor een voorkeursvariant te komen, die én zorgt voor een betere doorstroming én bijdraagt aan een verbeterde omgevingskwaliteit. 

 

Brede informatiebijeenkomst NRU
Voor deze bijeenkomst eind juni 2012 wordt, net als voor de startbijeenkomst in september 2011, iedereen uitgenodigd die zich betrokken voelt bij de plannen voor opwaardering van de NRU. Op deze informatiebijeenkomst wordt het eindadvies over de voorkeursvariant van de deelnemers van de inpassingsateliers besproken voordat het advies naar de bestuurlijk verantwoordelijken wordt toegestuurd.


Deel dit nieuwsbericht: