Home » Nieuws » Online indienen zienswijzen kan via www.centrumpp.nl

Nieuws november 2010


Online indienen zienswijzen kan via www.centrumpp.nl

geplaatst op 16 november 2010

 

Zienswijzen indienen per e-mail is niet mogelijk. Dit is anders dan vermeld staat in document ‘Indienen Zienswijzen (II)’.

 

Erratum

Ontwerp-tracébesluit A27/A1 Aansluiting Utrecht Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten - Spakenburg

 

Indienen Zienswijzen (II)

Pagina 6 van 6

 

In de oorspronkelijke tekst staat dat ook per e-mail een zienswijze ingediend kan worden (centrumpp@centrumpp.nl). Dit is echter niet het geval. Het genoemde e-mailadres is niet in gebruik.

 

Aangepaste tekst:

U kunt uw zienswijze ook kenbaar maken via internet (online invullen van een reactieformulier). Internet: www.centrumpp.nl

 

Naast het geven van een schriftelijke reactie kan men zijn visie op het Ontwerp-Tracébesluit ook mondeling naar voren brengen. Op nader te bepalen dagen tijdens de terinzagelegging is hiervoor de gelegenheid. Tegelijkertijd worden er informatieavonden georganiseerd.

 

De data en locaties van de terinzagelegging, informatieavonden en mogelijkheden voor mondelinge inspraak worden bekend gemaakt door middel van advertenties in de digitale Staatscourant en enkele dagbladen en huis-aan-huisbladen.

 

Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat, ingevolge adtikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht, geen beroep bij de bestuursrechter kan worden ingesteld tegen het Tracébelsuit door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze heeft ingediend tegen dit Ontwerp-Tracébesluit.


Deel dit nieuwsbericht: