Home » Nieuws » Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 19 januari ter visie

Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 19 januari ter visie

geplaatst op 19 januari 2017

Het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht is in december 2016 door minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) vastgesteld. In dit tracébesluit zijn diverse wijzigingen (optimalisaties) doorgevoerd ten opzichte van het ontwerptracébesluit. Het tracébesluit ligt van 19 januari tot en met 2 maart 2017 ter visie. 

 

De aanpak van de A27 en de A12 heeft een dubbele doelstelling: de doorstroming en de verkeersveiligheid rondom Utrecht verbeteren, en de kwaliteit van de leefomgeving gelijkwaardig houden en waar mogelijk verbeteren.

 

Wijzigingen op ontwerptracébesluit

Tegelijk met het tracébesluit worden de Nota van Antwoord en de Nota van Wijziging gepubliceerd. De Nota van Antwoord omvat de beantwoording van alle 1.376 ingediende zienswijzen. De Nota van Wijziging beschrijft alle doorgevoerde wijzigingen tussen het ontwerptracébesluit en het tracébesluit. Deze wijzigingen zijn grotendeels het gevolg van de zienswijzen die zijn ingediend op het ontwerptracébesluit. De aanpassingen betreffen voornamelijk wijzigingen in de mitigerende en compenserende maatregelen: deze werken door in de inpassing  van de weg op diverse locaties, enkele aanvullende geluidmaatregelen, de natuurcompensatie en de waterstructuur rondom de snelwegen. 

 

Waar is het tracébesluit in te zien? 

Het tracébesluit en de bijbehorende documenten liggen ter visie op verschillende locaties in de regio, zoals het Provinciehuis, het Stadskantoor Utrecht en diverse gemeentehuizen. Alle stukken zijn vanaf 19 januari ook digitaal in te zien via www.platformparticipatie.nl/ringutrecht en www.ikgaverder.nl/documenten

 

Beroep instellen

Gedurende de periode van 20 januari tot en met 2 maart 2017 staat het tracébesluit open voor beroep bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen een beroep instellen. 

 

Vlottere en veiligere doorstroming met oog voor de leefomgeving

Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt met het project A27/A12 Ring Utrecht de capaciteit van de A27 en A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. Ook de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de ‘Varkensbocht’ verdwijnt. Het project levert een bijdrage aan het oplossen van 5 knelpunten  uit de File Top 50.

 

Op de A27 bij landgoed Amelisweerd wordt over een deel van de verbrede bak een Groene Verbinding aangelegd, waarmee de verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd verbetert. Stil asfalt en nieuwe/hogere geluidsschermen zorgen ervoor dat de geluidsbelasting op veel plekken afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

 

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2026. Met het project is ruim 1,1 miljard euro gemoeid.   

 

Bovenwettelijk maatregelenpakket

In het tracébesluit zijn geluidschermen opgenomen die nodig zijn om aan de wettelijke eisen voor geluid te voldoen. Daarnaast heeft de minister 15 miljoen euro ter beschikking gesteld voor extra leefbaarheids- en inpassingsmaatregelen: de ‘bovenwettelijke’ maatregelen. De regio heeft de minister geadviseerd over de invulling van dit pakket. Het betreft met name maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen en er wordt geld ter beschikking gesteld aan een nieuwe fietsverbinding tussen Rijnsweerd en De Uithof. De definitieve invulling van deze bovenwettelijke maatregelen is te vinden op www.provincie-utrecht.nl/bwmringutrecht.

 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een korte film over het project op www.rijkswaterstaat.nl/ringutrecht.
Deel dit nieuwsbericht: