Home » Nieuws » Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

Voorkeursalternatief Knooppunt Hoevelaken

geplaatst op 6 november 2009

Dinsdag 3 november 2009 is tijdens het Bestuurlijk Overleg tussen Rijk en Regio het definitief voorkeursalternatief voor het knooppunt Hoevelaken vastgesteld.

Op 6 juli jl. hebben Rijk en Regio Utrecht een voorlopig voorkeursalternatief voor het knooppunt Hoevelaken afgesproken. Dit voorkeursalternatief is gebaseerd op het alternatief ‘Verbreden’ uit de Startnotitie aangevuld met kansrijke elementen uit het alternatief ‘Sorteren’. Het alternatief “Verbreden” bestaat uit het aanleggen van extra capaciteit op de wegen die naar het knooppunt leiden én aanpassingen aan het knooppunt Hoevelaken. Bij ‘Sorteren’ wordt gekeken naar het splitsen van doorgaand en lokaal verkeer.

Het onderzoek naar knooppunt Hoevelaken is onderdeel van het programma Randstad Urgent en wordt uitgevoerd in het programma VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland. Hierin worden maatregelen voorgesteld en uitgevoerd om de doorstroming van het verkeer in de periode tot 2020 in de regio Midden-Nederland te verbeteren.

Consultatie met de omgeving
Na het bekendmaken van het voorlopig voorkeursalternatief hebben de betrokken partijen in het samenwerkingsverband de informatie breed gedeeld met de omgeving. Ook heeft een consultatieperiode plaatsgevonden. Hiernaast heeft de commissie m.e.r. de beschikbare informatie getoetst. Uit de consultatieronde bleek dat breed draagvlak aanwezig is voor het voorlopige voorkeursalternatief. De Commissie voor de m.e.r. liet weten dat de aangeleverde input (bekend als de 1e fase MER) zodanig is dat er op basis daarvan gekozen kan worden voor het voorgestelde alternatief.

Vervolg

Het voorkeursalternatief wordt in de vervolgfase (2e Fase MER) in detail uitgewerkt tot een Ontwerp Tracébesluit dat volgens planning verschijnt in 2011. Hierbij wordt ingezoomd op milieu en leefbaarheidsaspecten zoals lucht en geluid. Ook een goede inpassing is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Op het Ontwerp-Tracébesluit is weer inspraak mogelijk. In 2012 volgt dan een Tracébesluit waarop beroep bij de Raad van State mogelijk is. Start van de uitvoering van knooppunt Hoevelaken is voorzien in 2016.

Voor meer informatie over het programma Randstad Urgent, ga naar www.randstadurgent.nl.

 

VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland werkt aan de doorstroming en bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, nu en in de toekomst. Samenwerken is van belang, aangezien het verkeer niet ophoudt bij stads- en provinciegrenzen. De deelnemers van VERDER zijn: Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.
 


Deel dit nieuwsbericht: