Home » Nieuws » Terugblik op Inspraakperiode Ring Utrecht

Terugblik op Inspraakperiode Ring Utrecht

geplaatst op 10 februari 2009

Van 5 december 2008 tot en met 30 januari 2009 lag de Startnotitie Ring Utrecht ter visie. De gemeente Utrecht, de Provincie Utrecht, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het ministerie van VROM presenteerden deze Startnotitie. Belanghebbenden en geïnteresseerden kregen de mogelijkheid in te spreken op dit onderzoeksvoorstel voor de Ring Utrecht. Ruim drieduizend mensen hebben gebruik gemaakt van hun inspraakmogelijkheid. Van de 3036 reacties bleken 1007 hetzelfde te zijn. Uiteindelijk moet het projectbureau VERDER 2029 antwoorden schrijven. De insprekers krijgen allemaal post van het bureau thuisgestuurd.


Een oplossing om de regio Midden-Nederland, en in dit geval de regio Utrecht, in de toekomst bereikbaar te houden is niet gemakkelijk te vinden: Groengebieden, de Hollandse Waterlinie, De Forten en bebouwing zijn slechts enkele van de facetten die het maken van een afweging/keuze beïnvloeden.

In de Startnotitie Ring Utrecht zijn daarom extreme alternatieven gepresenteerd die verder worden onderzocht. Deze alternatieven hebben tot doel om alle hoeken van het speelveld in kaart te brengen. Ook om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw nieuw onderzoek nodig is.

Dat bereikbaarheid, leefbaarheid en milieu een dilemma is dat leeft in de samenleving is de afgelopen periode weer duidelijk geworden. De inspraaktermijn was oorspronkelijk de gebruikelijke 6 weken. De gezamenlijke partijen hebben deze inspraakperiode met 2 weken verlengd, vanwege de vakantieperiode en de complexheid van de Startnotitie.

Aanvankelijk waren er 4 informatieavonden georganiseerd om iedereen de gelegenheid te geven zich goed te informeren en in gesprek te gaan met de deskundigen. Gaandeweg kwamen er verzoeken binnen voor meer avonden. Hier is gehoor aan gegeven, daarom zijn er 2 extra informatieavonden gehouden in de omgeving. Zo kregen belangstellenden meer tijd om de Startnotitie door te nemen, eventueel informatieavonden te bezoeken en in te spreken.

De avonden zijn druk bezocht. Vele bezoekers zijn in gesprek gegaan met de vertegenwoordigers van de gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en programmabureau VERDER. Maar ook met vertegenwoordigers van belangengroepen die tijdens de avonden de gelegenheid kregen om hun standpunten duidelijk te maken.

Naar schatting zijn er iets meer dan 2000 mensen aanwezig geweest bij deze avonden. Dat het onderwerp leeft in de samenleving blijkt ook uit het aantal inspraakreacties en de media-aandacht. Veel geïnteresseerden en belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspraak. Er zijn de afgelopen periode bij het Inspraakpunt meer dan 2000 reacties binnengekomen. Dit ligt ruim boven het gemiddelde aantal reacties dat binnenkomt op een startnotitie.

In de aankomende periode worden de inspraakreacties voorzien van antwoord en stellen de samenwerkende partijen een Nota van Antwoord op. Alle insprekers ontvangen deze Nota van Antwoord. Tevens stelt de commissie m.e.r., mede op basis van de inspraakreacties een advies op voor de Richtlijnen. De Richtlijnen worden daarna vastgesteld door de samenwerkende partijen. Op basis van de vastgestelde Richtlijnen en de onderzoeksresultaten uit de eerste fase van de planstudie wordt vervolgens gewerkt aan een voorkeursalternatief. Door de bestuurders is de wens uitgesproken dit voorkeursalternatief medio 2009 te kiezen. Via deze site is de voortgang van deze studie te volgen.
 


Deel dit nieuwsbericht: