Home » Nieuws » Start inspraak plannen weguitbreiding A28 Utrecht - Amersfoort

Start inspraak plannen weguitbreiding A28 Utrecht - Amersfoort

geplaatst op 30 september 2008

Van 30 september 2008 tot en met 10 november 2008 ligt de Startnotitie A28 Utrecht- Amersfoort ter inzage. Gedurende deze periode is inspraak op deze startnotitie mogelijk. Daarin staan de achtergronden en mogelijke oplossingen om de doorstroming op dit deel van de rijksweg te verbeteren. De startnotitie ligt in deze periode op diverse plekken ter inzage en is te downloaden van internet. Op twee informatieavonden in de regio krijgen geïnteresseerden gelegenheid meer te weten te komen over de plannen en zij kunnen hierop inspreken.

De capaciteit van de A28 tussen Utrecht en knooppunt Hoevelaken met 2 x 2 rijstroken is bij het huidige verkeersaanbod tijdens de spits onvoldoende om de grote hoeveelheden verkeer te verwerken. Dit leidt tot files en heeft negatieve effecten op de kwaliteit van de leefomgeving. Als er niets gebeurt, neemt de komende jaren de fileproblematiek op de A28 – en daardoor ook op de A27 en de A1 – verder toe. Om die reden start Rijkswaterstaat een onderzoek naar het verruimen van de capaciteit op de A28. Het onderzoek richt zich op (de effecten van) vier alternatieven. Het voorkeursalternatief gaat uit van verruiming van de capaciteit naar drie rijstroken in beide richtingen tussen Utrecht en Leusden-Zuid en twee rijstroken en een spitsstrook links in beide richtingen tussen Leusden-Zuid en Hoevelaken.

Het uitbrengen van de Startnotitie is een belangrijke stap om de files aan te pakken en de leefbaarheid voor omwonenden te verbeteren. Rijkswaterstaat kan, met inbreng van betrokkenen, tot een optimaal plan komen om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. Bovendien wordt deze gelegenheid aangegrepen om met geluidwerende maatregelen de overlast in de omgeving te beperken. Hierover is en wordt overleg gevoerd met de betreffende gemeenten. Het betekent dat zodra de werkzaamheden aan de snelweg van start gaan, volgens de huidige planning in 2011, ook de milieumaatregelen worden doorgevoerd en gereed zijn als de weg klaar is.

Op de A28-trajecten Utrecht – Leusden-Zuid en Leusden-Zuid – Hoevelaken zijn in het verleden al procedures gestart voor capaciteitsuitbreiding. De startnotitie A28 Utrecht – Amersfoort vervangt deze studies, maar maakt wel gebruik van het werk dat er al voor is verricht. De startnotitie is de eerste stap in de te doorlopen verkorte tracé/ m.e.r.-procedure.

Tijdens de planstudieprocedure voert Rijkswaterstaat tevens onderhoudswerkzaamheden uit aan de A28. Daarbij wordt zoveel mogelijk ‘werk met werk’ gemaakt, om maatregelen zo efficiënt mogelijk door te voeren.

VERDER
De planstudie A28 maakt deel uit van een groter geheel, namelijk het samenwerkingsprogramma VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland. Binnen VERDER zijn twee overkoepelende Pakketstudies opgestart, de Ring Utrecht en de driehoek Utrecht – Hilversum – Amersfoort. In de Pakketstudies onderzoekt VERDER diverse maatregelen op hun bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de regio. Deze planstudie is een van de maatregelen. Naast maatregelen voor de weg kijkt VERDER ook naar de verbeteringen van het openbaar vervoer en mogelijkheden voor fietsers.

Informatie- en inspraakbijeenkomsten
Voor de plannen met de A28 worden twee informatie- en inspraakbijeenkomsten georganiseerd waar de inhoud van het project wordt toegelicht en er vragen kunnen worden gesteld. Ook kan er mondeling worden ingesproken. Dit kan publiekelijk tijdens de hoorzitting of individueel bij een notulist.

Dinsdag 28 oktober 2008 – van 19.00 uur tot 21.30 uur
La Gare Vergadercentrum
Stationsplein 49-53, Amersfoort

Woensdag 29 oktober 2008 – van 19.00 uur tot 21.30 uur
Kontakt der Kontinenten
Amersfoortsestraat 20, Soesterberg

Inspraak
Van 30 september tot en met 10 november kan iedereen die daar belang bij heeft een reactie geven op de planstudie.
Dit kan via een reactieformulier op www.inspraakpunt.nl of door een schriftelijke reactie te sturen naar:
Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat
o.v.v. A28 Utrecht-Amersfoort
Postbus 30316
2500 GH Den Haag.


Inspreken kan ook mondeling via telefoonnummer (070) 351 80 16 of via emailadres: inspraak@inspraakpunt.nl.


Tijdens de hele inspraakperiode ligt de startnotitie ter inzage op diverse openbare locaties; onder andere in de gemeentehuizen van de gemeenten Amersfoort, de Bilt, Leusden, Nijkerk, Soest, Utrecht en Zeist. Ook is een exemplaar in te zien in het kantorengebouw Westraven van Rijkswaterstaat te Utrecht. De startnotitie kan gedownload worden via www.inspraakpunt.nl of via www.rijkswaterstaat.nl/A28. Via het algemene nummer van Rijkswaterstaat, 0800-8002 (gratis) kan men ook een exemplaar opvragen.

Vervolg
Het Inspraakpunt bundelt alle reacties. De gebundelde reacties zijn vanaf 15 december op te vragen bij het Inspraakpunt of in te zien op www.inspraakpunt.nl. Alle reacties zijn openbaar.


Mede op basis van de inspraakreacties stelt de Minister van Verkeer en Waterstaat de richtlijnen vast voor het Milieu Effect Rapport (MER). Op het MER kan opnieuw worden ingesproken. Insprekers worden tijdig hiervan op de hoogte gesteld en krijgen antwoord op hun ingebrachte inspraakreacties.
 

 


Deel dit nieuwsbericht: